Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση οροφής του κτιρίου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του  Ν.4412/2016 και όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, το έργο με τίτλο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Τ.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» ενδεικτικού προϋπολογισμού 33.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπως περιγράφεται στην υπ’ αρ. 129/2022 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω μελέτης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 712/2023 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης σε βάρος ΚΑ 30.7331.0005 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη  διαθέσιμου  ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη σας τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τους όρους, τη Συγγραφή  υποχρέωσης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αρ. 129/2022 μελέτης, να μας αποστείλετε σχετική προσφορά εγγράφως στο Πρωτόκολλο της Δ.Τ.Υ του Δήμου Κοζάνης για την ανωτέρω μελέτη μέχρι και την
Παρασκευή 21.7.2023 και ώρα 10:00 πμ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση οροφής του κτιρίου της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Κοζάνης

Έντυπο προσφοράς