Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για "Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης"

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μετά από άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ


ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΟΝΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προφορά για την επιλογή Αναδόχου, που θα αναλάβει τη ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 165.704,55 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 54/2022, και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής στο ΣΥΝΟΛΟ και χωρίς αλλαγή των όρων της υπ’ αριθμ. 9936/4-4-2022 διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 22PROC010330756)

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με διαπραγμάτευση με τη χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr και συγκεκριμένα :

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160677
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Τρίτη, 10/05/2022
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : Δευτέρα, 16/05/2022, 14:00 μ.μ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  Παρασκευή, 20/05/2022, 10:00 π.μ

Πρόσκληση

Μελέτη

ΕΕΕΣ (pdf)

EEEΣ (xml)