Επιστροφή

Πρόσκληση ενδιαφέροντος ανέργων για δραστηριοποίηση καντίνας – φορητής έψησης για την θερινή περίοδο 2024

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δραστηριοποίηση καντίνας – φορητής έψησης, ανέργων για την θερινή περίοδο 2024

 

 Έχοντας υπόψη:

Α. Το  άρθρο 51 παρ. 5 του Ν. 4849/21

Β. Την υπ’ αριθμ. 110/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό θέσεων υπαιθρίου εμπορίου.

Γ. Την υπ’ αριθμ 27/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα  αντίστοιχα τέλη.

 

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις καθορισμένες προσωρινές θέσεις, που αποτυπώνονται στο παράρτημα, για το χρονικό διάστημα 1 Μάϊου έως 30 Σεπτεμβρίου 2024

 

Κατηγορία Α. αδειούχους πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης.

Κατηγορία Β.  ανέργους που επιθυμούν την αδειοδότηση τους για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων

να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 26 Απριλίου 2024, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.

Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας Α πρέπει υποβάλλουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emporopanigiri@kozanh.gr) επί ποινή αποκλεισμού:

1. Φωτοαντίγραφο της άδειας τους,

2. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν, (υπόδειγμα βρίσκεται στο παράρτημα)

3. Υπεύθυνη Δήλωση, (υπόδειγμα βρίσκεται στο παράρτημα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι (κατηγορία Β) υποβάλλουν

1. αίτηση (υπόδειγμα βρίσκεται στο παράρτημα)

1. Φωτοαντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ,

2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους,

4. Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προβεί μετά την επιλογή του, στην εκπλήρωση των φορολογικών- υγειονομικών  υποχρεώσεων

Για την επιλογή των ανέργων υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται σαν κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο σχετικό εκκαθαριστικό. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογενειακό εισόδημα προηγείται. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις τέσσερις καθορισμένες θέσεις φορητής έψησης. Αν υπάρχουν υπολειπόμενες διατιθέμενες άδειες αυτές διατίθενται στους αδειούχους φορητής έψησης.

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων κατηγορίας Α υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.

Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 26 Απριλίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου  χώρου.

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 27/2024  ΑΔΣ και απεικονίζονται στους πίνακες του παραρτήματος

Τα τέλη θα προκαταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου μηνιαία.

 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στα διαγράμματα της υπ’ αριθμ 110/22 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Αρνίδης Λεωνίδας

Αίτηση

 

Υπεύθυνη Δήλωση