Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 Κοζάνη,30/3/2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 13618
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ       
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ       
Ταχ. Δνση    :    Π.Χαρίση 6, 50100 Κοζάνη       
Πληροφορίες    :    Καπνοτίδης Κων/νος       
Τηλεφωνο    :    2461355127       
FAX        :    2461037006       
E – mail    :    doled@kozanh.gr       

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 & άρθρο 2 του Β.Δ.  339/1960 (ΦΕΚ 73/1960 τεύχος Α΄)
4.την με αρ. 566/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης με την οποία ψηφίσθηκε ο κανονισμός άρδευσης
5. την με αρ. 125/2016 απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου οκτώ (8) υδρονομέων στις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2016 από 15-4-2016 έως και 15-10-2016.
6. την με αρ. 13222/28.03.2016 βεβαίωση της Αν. Προϊσταμένης Λογιστηρίου του Δήμου Κοζάνης για την ύπαρξη της απαραίτητης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την Παρασκευή 7/4/2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου.

1. Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 125/2016 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:
i.    Για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, στην Τοπική Κοινότητα Ξηρολίμνης μία (1) θέση με μερική απασχόληση έως τριών (3) ωρών, στην Τοπική Κοινότητα Λευκοπηγής μία (1) θέση με μερική απασχόληση έως δύο (2) ωρών και στην Τοπική Κοινότητα Πρωτοχωρίου μία (1) θέση με μερική απασχόληση έως τριών (3) ωρών
ii.    Για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής, στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής μία (1) θέση με μερική απασχόληση έως οκτώ (8) ωρών
iii.    Για τη Δημοτική Ενότητα Ελίμειας, στην Τοπική Κοινότητα Άνω Κώμης μία (1) θέση με μερική απασχόληση έως οκτώ (8) ωρών
iv.    Για τη Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου, στην Τοπική Κοινότητα Πολυμύλου δύο (2) θέσεις με μερική απασχόληση, η μία έως τριών (3) ωρών και η άλλη έως τεσσάρων (4) ωρών και στην Τοπική Κοινότητα Ρυακίου μία (1) θέση με μερική απασχόληση έως τεσσάρων (4) ωρών
Η μισθοδοσία τους θα γίνεται σύμφωνα με τον Ν.4354/2015 κεφ.Β΄ ΦΕΚ 176Α/2015.

2. Αρδευτική περίοδος
Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης όρισε με την υπ’ αρίθμ. 228/2016 απόφασή του την αρδευτική περίοδο από 15/04/2016 έως 15/10/2016.

3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
i.    Να έχει την Ελληνική Ιθαγένεια.
ii.    Να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του & να μην υπερβαίνει το 60ο. «-Υδρονομεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν μέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογημένης.» άρθρο 2 του Β.Δ.  339/1960 (ΦΕΚ 73/1960 τεύχος Α΄)
iii.    Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Αρνητικά Προσόντα
i.    Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγόμενη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ' όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.
ii.    Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

5. Απαιτούμενα δικαιολογητικά με την υποβολή της αίτησης:
i.    Αίτηση συμμετοχής προτίμησης.
ii.    Επικυρωμένο αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.
iii.    Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου (ή Προέδρου Δημ./Τοπ. Κοινότητος) περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.
iv.    Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων, εκδιδόμενο ένα μήνα κατ’ ανώτατο όριο πριν της αίτησης προς διορισμό.
v.    Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 που να αναφέρεται α)η γνώση ανάγνωσης και  γραφής β)ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη στο Δημόσιο (περί μη καταδίκης για πλημμέλημα ή κακούργημα ).
vi.    Βεβαίωση του Δήμου περί εμπειρίας στην άρδευση ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γνωρίζουν τα δίκτυα της περιοχής όπου ενδιαφέρονται να απασχοληθούν.
Τα υπ' αρίθμ. iii και iv δικαιολογητικά θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας.
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ' όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση της εκλογής θα ελεγχθεί ως προς τη νομιμότητα από το αρμόδιο τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτ. Μακεδονίας.

7. Διορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με απόφαση Δημάρχου και λήξη το αργότερο την 15/10/2016 (ημερομηνία λήξης της αρδευτικής περιόδου).

8. Καθήκοντα Υδρονομέων
i.    Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
ii.    Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση της ροής αυτών στα αρδευτικά αυλάκια ή σωλήνες νερού, μέχρι της μεταφοράς του σε κάθε αρδευόμενο κτήμα.
iii.    Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων ή δικτύων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.
iv.    Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
v.    Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
vi.    Η άμεσος γνωστοποίηση εις την αρμόδια Τοπική Επιτροπή Άρδευσης παντός αγροτικού αδικήματος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή τους.
vii.    Η συλλογή των αιτήσεων των χρηστών του αρδευτικού δικτύου στην αρχή της αρδευτικής περιόδου και η παροχή στοιχείων των χρηστών, καταναλώσεων και οποιοδήποτε πληροφοριών ζητηθούν από την Υπηρεσία.
viii.    Τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 11 του Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Κοζάνης.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων στις έδρες των καταστημάτων των Δημοτικών Ενοτήτων και στα καταστήματα των αντίστοιχων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων καθώς και με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου.

10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα και τον αρμόδιο υπάλληλο, Καπνοτίδη Κων/νο, Π. Χαρίση 6 (3ος Όροφος) Κοζάνη τηλέφωνο 2461355127.
Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣΚατεβάστε τα αρχεία: