Επιστροφή

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 Κ.Α. 35.7131.0002 (ΑΑΥ 632)
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 600,00€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 3.100,00 €.

 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου