Επιστροφή

Προσκόμιση συστατικού και δικαιολογητικών ωφελούμενων ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2022 ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 2/2022 ΤΟΥ ΟΑΕΔ οι επιτυχόντες ωφελούμενοι που υποδείχτηκαν από τον ΟΑΕΔ και τους χορηγήθηκε ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ μπορούν είτε να το αποστείλουν μέσω email (kox2@cityofkozani.gov.gr), είτε να το προσκομίσουν αυτοπροσώπως στο Δήμο (στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού) υποχρεωτικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση του συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ Κοζάνης.

Η προσκόμιση από τους ωφελούμενους στο Δήμο, όλων των προβλεπόμενων από τη Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικών, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ μπορεί να γίνει είτε με την αποστολή τους μέσω  email (kox2@cityofkozani.gov.gr) είτε με την προσκόμισή τους αυτοπροσώπως (στο Τμήμα Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού), υποχρεωτικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την έκδοση του συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ Κοζάνης και αποστολής του μέσω email από το ΚΠΑ στο Δήμο Κοζάνης.

Δημόσια Πρόσκληση

Παράρτημα ΙΙ

Παράρτημα ΙΙΙ

Δικαιολογητικά

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Υπεύθυνη Δήλωση ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Υπεύθυνη δήλωση  εμπειρίας