Επιστροφή

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κοζάνης

 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 01 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα οχτώ (18) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην πόλη της Κοζάνης, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 
15 άτομα ειδικ.  Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας – Χρονική διάρκεια, 8 μήνες 
 
 3 άτομα ειδικ. Δ.Ε. Οδηγών απορριμματοφόρων– Χρονική διάρκεια, 8 μήνες
 
 
Η υποβολή των αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την υπ. αριθμ. 7668 /26-02-2010 προκήρυξη του Δήμου Κοζάνης (ΣΟΧ 01/2010), αρχίζει στις 12 Μαρτίου 2010 και λήγει στις 22 Μαρτίου 2010.