Επιστροφή

Προϋπολογισμός Εσόδων - Εξόδων 2019 ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης


ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ 2019

Κωδικός αριθμός

Τίτλος εσόδων

Ψηφισθέντα από το Δ.Σ.

Εγκριθέντα από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

0

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

1.332.074,00

1.332.074,00

1

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ

6.934,00

6.934,00

2

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

2.096,00

2.096,00

3

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

275.620,00

275.620,00

4

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

390.635,52

390.635,52

5

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2019

2.007.359,52

2.007.359,52

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ 2019

Κωδικός αριθμός

Τίτλος εξόδων

Ψηφισθέντα από το Δ.Σ.

Εγκριθέντα από Αποκεντρωμένη Διοίκηση

6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

1.500.051,84

1.500.051,84

7

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

36.400,00

36.400,00

8

ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

470.907,68

470.907,68

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

-

-

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2019

2.007.359,52

2.007.359,52