Επιστροφή

Συμμετέχοντες Εμποροπανήγυρης Νιαημερου 2023

Μετά από την υπ΄αριθμ. 26697/06-09-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατέθηκαν αιτήσεις από  131   εκθέτες.

   Οι  εκθέτες του Πίνακα 1 έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά πλήρως, δεν έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο και επομένως γίνονται δεκτοί.

   Οι εκθέτες του πίνακα 2 απορρίπτονται και ο λόγος απόρριψης τους αναγράφεται στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

   Στον Πίνακα 3 φαίνεται η κατανομή των θέσεων των εκθετών καθώς και τα αναλογούντα τέλη.

   Οι παραπάνω έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά πλήρως και δεν έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο και επομένως γίνονται δεκτοί.

   Παρακαλούμε τους εκθέτες του Πίνακα 3, να καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν σε τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου, έως 25  Σεπτεμβρίου 2023. Στην κατάθεση που θα γίνει, πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα : Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, εμποροπανήγυρη Νιάημερου.

   Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail : emporopanigiri@kozanh.gr

   Αν δεν καταβληθούν τα τέλη, οι θέσεις θα θεωρηθούν κενές και θα διατεθούν με νεότερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως και για τις αδιάθετες θέσεις. Μετά την εξόφληση των τελών, θα εκδοθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στο παράρτημα επισυνάπτεται έντυπο  με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος.

   Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι θέσεις βρίσκεται συνημμένο στο παράρτημα.  

Συμμετέχοντες Εμποροπανήγυρης Νιάμερου 2023 ( Α΄Φάση )

Πίνακας 1. Δεκτοί Εκθέτες

Πίνακας 2. Απορριφθέντες εκθέτες

Πίνακας 3. Θέσεις και τέλη Εκθετών

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Δήμου

Τοπογραφικό Διάγραμμα