Επιστροφή

Συμμετέχοντες Εστίασης Εμποροπανήγυρης Νιαημερου 2023

Μετά από την υπ΄αριθμ. 26623/05-09-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατατέθηκαν αιτήσεις από              ενδιαφερόμενους. Η κατανομή των αποδιδόμενων θέσεων, φαίνεται στον Πίνακα 1. Επίσης στον ίδιο πίνακα αποτυπώνονται οι αποδιδόμενες θέσεις και τα αντίστοιχα  τέλη.

   Παρακαλούμε τους εκθέτες του πίνακα 1 να καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν σε λογαριασμό του Δήμου, έως τις  25  Σεπτεμβρίου 2023. Στην κατάθεση που θα γίνει, πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα : ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, εστίαση Νιάημερου.

   Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail  emporopanigiri@kozanh.gr.

      Αν δεν καταβληθούν τα τέλη, οι θέσεις θα θεωρηθούν κενές και θα διατεθούν με νεότερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά την εξόφληση των τελών, θα εκδοθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στο παράρτημα επισυνάπτεται έντυπο  με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος.

   Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι θέσεις βρίσκεται συνημμένο στο παράρτημα.  

Συμμετέχοντες Εστίασης Εμποροπανήγυρης Νιαημερου 2023 (Α φάση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Πίνακας εκθετών

Πίνακας τελών

Τραπεζικοί Λογαριασμοί Δήμου

Τοπογραφικό Διάγραμμα