Επιστροφή

Συμμετέχοντες εστίασης εμποροπανήγυρης Νιάημερου (Α' φαση)

Μετά από την υπ’ αριθμ. 26960/9-9-22 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος κατετέθηκαν αιτήσεις από 8 ενδιαφερόμενους. Η κατανομή των αποδιδόμενων θέσεων, φαίνεται στον πίνακα 1. Επίσης στον ίδιο πίνακα αποτυπώνονται οι αποδιδόμενες θέσεις και τα αντίστοιχα τέλη.

Παρακαλούμε τους εκθέτες του πίνακα 1 να καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν σε λογαριασμό του Δήμου, έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2022. Στην κατάθεση που θα γίνει, πρέπει να αναγράφεται απαραίτητα: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, εστίαση Νιαημερου.

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του αποδεικτικού κατάθεσης στο mail: emporopanigiri@kozanh.gr .

Αν δεν καταβληθούν τα τέλη, οι θέσεις θα θεωρηθούν κενές και θα διατεθούν με νεότερη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Μετά την εξόφληση των τελών, θα εκδοθεί έγκριση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. Στο παράρτημα επισυνάπτεται έντυπο με τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος.

Τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο φαίνονται οι θέσεις βρίσκεται συνημμένα στο παράρτημα.

 

Πίνακας εκθετών - Τραπεζικοί Λογαριασμοί Δήμου

Τοπογραφικό διάγραμμα