Επιστροφή

Συμπληρωματική πρόσκληση Εμποροπανήγυρης Δρεπάνου (για πλήρωση κενών θέσεων)

Μετά την υπ’ αριθμ. 12064/27-4-23 πρόσκληση του Δήμου για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη Δρεπάνου, υπέβαλλαν και κατανεμήθηκαν σε θέσεις 66 εκθέτες. Για τις λοιπές θέσεις που έμειναν αδιάθετες καλούμε τους ενδιαφερόμενους :

Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4849/21

Β.  αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα

Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα

να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο  της εμποροπανήγυρης στις υπολειπόμενες θέσεις

 

Οι τυπικές διαστάσεις των θέσεων έχουν μήκος 4,00μ και πλάτος 2,50μ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την τοποθέτηση τους για δυο θέσεις.

Οι θέσεις οι οποίες είναι κενές μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης και κατανομής των προηγούμενων αιτήσεων αποτυπώνονται στον πίνακα 1.

 Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού

α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,

 β. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα,

γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα). Με την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση του σχετικού κανονισμού. 

Με χρονολογική σειρά υποβολής των αιτήσεων θα κατανέμονται μέχρις της ολοκλήρωσης της πλήρους κατανομής. Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη συμπλήρωση όλων των θέσεων θα θεωρούνται ως ΕΠΙΛΑΧΌΝΤΕΣ και θα κληθούν να συμμετάσχουν σε περίπτωση που κάποιος εκθέτης δεν καταβάλλει τα τέλη ή δεν αποδεχθεί τη θέση του.

Με το πέρας της διαδικασίας θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου, οι επιλεγέντες εκθέτες, η θέση που τοποθετούνται, τα αναλογούντα τέλη και θα δοθεί μικρή προθεσμία για την πληρωμή.  Τα τέλη έχουν καθορισθεί με την 327/22 ΑΔΣ και είναι 60ευρώ ανά μέτρο μήκους για τη ζώνη Α και 50 ευρώ για τη ζώνη Β.

 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στην σχετική Απόφαση  και φαίνονται στο συνημμένο διάγραμμα.

Σε περίπτωση ελλιπών  δικαιολογητικών, η αίτηση θα απορρίπτεται  αυτόματα.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης open market (openmarket.mindev.gov.gr)  και εναλλακτικά στο e-mail: emporopanigiri@kozanh.gr  με καταληκτική ημερομηνία στις 18-5-2023

 

Η αυτοπρόσωπη παρουσία δεν είναι αποδεκτή.

 

Συμπληρωματική πρόσκληση Εμποροπανήγυρης Δρεπάνου

Πίνακες

Αίτηση