Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής επιτροπής Δήμου Κοζάνης την Πέμπτη 23 Μαΐου στις 13 : 30
                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Κοζάνη, 17 Μαΐου  2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                           Αριθμ. πρωτ : 24.912

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                                Π Ρ Ο Σ Κ  Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4
Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη
5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                     

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                              

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Πέμπτη 23 Μαΐου  2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1.      Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 για διάφορες δαπάνες.

 

2.      Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

 

3.      Καθορισμός όρων διακήρυξης για την χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης – βραβείο στους αριστούχους μαθητές που απεφοίτησαν το σχολικό έτος 2011-2012 από το Γυμνάσιο Αιανής από έσοδα του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

 

4.      Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος της «Προμήθειας λαμπτήρων για το 2012», προϋπολογισμού 90.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 6/2013– Ψήφιση πίστωσης

 

5.      Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος της «Προμήθειας λατομικών – αδρανών υλικών για το έτος 2013», προϋπολογισμού 82.262,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 66/2013 – Ψήφιση πίστωσης

 

6.      Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας της «Προμήθειας σίτισης στον Ξενώνα φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών για τριάντα έξι (36) μήνες», προϋπολογισμού 99.936,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 16/2012

 

7.      Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών (Ε.Δ) Έργων για το έτος 2013.

 

8.      Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθμό 243/2012 απόφασης ¨περί ανακαθορισμού του τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και του υπεδάφους αυτών (παρ. 4 του άρθρου 13 του Β.Δ. της 24-9/ 20.10.1958), για το έτος 2013¨

 

9.      Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 56/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ¨περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013¨

 

10. Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2013 - Ψήφιση πίστωσης.

 

11. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση επτά (7) κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση διαφημιστικών μέσων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών

 

12. Καθορισμός όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την ¨Προμήθεια μηχανογραφικού λογισμικού για το έτος 2013΄προϋπολογισμού 39.968,85 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 8/2013

 

13. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την «Παροχής ασφαλιστικών συμβολαίων για οχήματα και μηχανήματα του Δήμου» για χρονικό διάστημα από 01.07.2013 έως 30.06.2014, προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ και αριθμό μελέτης 14/2013 – Ψήφιση πίστωσης.

 

14. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου ¨Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου Δ.Ε. Κοζάνης¨, προϋπολογισμού 76.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 122/2013.

 

15. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου ¨Μεγάλης κλίμακας επισκευές στεγών σε σχολικές μονάδες¨, προϋπολογισμού 63.210,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 28/2013.

 

16. Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου ¨Διαγραμμίσεις Δημοτικού οδικού δικτύου¨, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 17/2013.

 

17. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση του χώρου που θα τελεσθεί η ετήσια εμποροπανήγυρη του Αγίου Πνεύματος στην Τοπική Κοινότητα Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης για την εγκατάσταση και λειτουργία ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ.

 

18. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 5ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

 

19. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

 

20. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Κοζάνης.

 

21. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου (α΄ τμήμα) του Δήμου Κοζάνης.

 

22. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου για τη στέγαση του 15ου Νηπιαγωγείου (β΄ τμήμα) του Δήμου Κοζάνης.

 
 

      

 
 
 
 
 
      Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

          Κοζάνη, 17 Μαΐου 2013

                   

        

           Γρηγοριάδης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

 
 

Γεώργιος Ν. Τζέλλος

Αντιδήμαρχος