Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κοζάνης την Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κοζάνη, 31 Ιανουαρίου 2014
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                  Αριθμ. πρωτ : 5.558
          -------------                                                                            
           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                      

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Πέμπτη  6 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 12 : 00  για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσμευσης των πιστώσεων από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013.

 

2.   Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 για διάφορες δαπάνες.

 

3.   Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨ επί των οδών Μακεδονομάχων & Καρακάση στην πόλη της Κοζάνης.

 

4.   Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨ επί των οδών Ελ. Βενιζέλου & Ωριγένους, στην πόλη της Κοζάνης.

 

5.   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2014 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2013 - Ψήφιση πίστωσης.

 

6.   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2014 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών - Ψήφιση πίστωσης

 

7.   Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
      

 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

   Κοζάνη, 31 Ιανουαρίου  2014

                   
 
        Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος