Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 11 Ιουλίου στις 12 : 00

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κοζάνη, 7 Ιουλίου  2014
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                  Αριθμ. πρωτ : 38.695
          -------------                                                                            
           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                      

                                                             Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Παρασκευή  11 Ιουλίου 2014 και ώρα 12 : 00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    6η Τροποποίηση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2014

 

2.   9η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 537.050,71 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014

 

3.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Ο.Τ. 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης» προϋπολογισμού 304.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 116Α /2011.

 

4.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου» προϋπολογισμού 89.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 30 /2014.

 

5.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις οδοποιίας Νέου Οικισμού Κλείτου» προϋπολογισμού 3.245.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 91/2012.

 

6.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης» προϋπολογισμού 1.815.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 120/2011.

 

7.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση ηλεκτροφωτισμού πάρκου Αγίας Παρασκευής Καρυδίτσας» προϋπολογισμού 21.181,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 22/2014.

 
 

8.   Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 7.229,93 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2014, ως οικονομική συμμετοχή του Δήμου σε εργασίες που ζήτησε ο Δήμος από τη ΔΕΗ Α.Ε.

 

9.   2η Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 141/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

 

10.3η Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2014 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2014 - Ψήφιση πίστωσης.

 

11.Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ξύλινου θεάτρου» προϋπολογισμού 3.099,60 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 48/2014 - Ψήφιση πίστωσης. 

 

12.Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης για την «Εργασία καθαρισμού Δημοτικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης» για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, προϋπολογισμού 34.100,73 ευρώ και αριθμό μελέτης 19/2014 – Ψήφιση πίστωσης.

 

13.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το έτος 2014», προϋπολογισμού 64.987,05 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 31/2014 – Ψήφιση πίστωσης

 

14.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια υλικών καθαρισμού για τις ανάγκες του Δήμου Κοζάνης και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2014», προϋπολογισμού 172.926,95 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 13/2014 – Ψήφιση πίστωσης

 

15.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια –εγκατάσταση-επιδιόρθωση-επέκταση ασύρματου δικτύου Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 44.968,80 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 16/2014 – Ψήφιση πίστωσης

 

16.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος για την «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας και των απαραίτητων κιγκλιδωμάτων στο Δημοτικό Στάδιο Αιανής του Δήμου Κοζάνης», προϋπολογισμού 43.050,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 99/2014 – Ψήφιση πίστωσης

 

17.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας «Προμήθεια και εγκατάσταση περιπτέρων», προϋπολογισμού 25.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 28/2014

.

18.Εξέταση ένστασης της παρακάτω μίας (1) εταιρίας κατά του από 23.06.2014 πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια χρωμάτων, ξυλουργικών, σιδηρικών και υδραυλικών υλικών τα οποία θα ενσωματωθούν σε έργα αυτεπιστασίας (κατασκευή – συντήρηση) του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014», προϋπολογισμού 88.022,22 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 32/2014  Ήτοι :

i.    ΑΦΟΙ ΒΑΣΑΣΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ –ΜΗΤΡΑΓΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο.Ε.

 

19.Εξέταση ένστασης της παρακάτω μίας (1) εταιρίας κατά του από 17.06.2014 πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, αναλωσίμων και μπαταριών, του κινητού εξοπλισμού (οχημάτων και μηχανημάτων έργου) του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014», προϋπολογισμού 113.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 25/2014», Ήτοι :

i.    ΤΖΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ

20.        Εξέταση ενστάσεων των παρακάτω δύο (2) εταιριών κατά του από 13.05.2014 πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος, τσιμεντοπροϊόντων και ασφαλτικών για το έτος 2014», προϋπολογισμού 69.993,15 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 20/2014. Ήτοι :

                    I.        ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙΡΙΔΗΣ Α.Ε.

                 II.        ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.

 

21.Αποδοχή ή μη δωρεάς είκοσι επτά (27) έργων χαρακτικής του Κύπριου χαράκτη κ. Χαμπή Τσαγκάρη από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης.

 

22.        Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «Επισκευές – χρωματισμοί σχολικών μονάδων» προϋπολογισμού 140.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 46/2014.

 

23.        Άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων κατά της με αριθμ. 16435/2108/06.05.2014 απόφασης της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας.

 

24.        Έγκριση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 33349/11.06.2014 αίτησης του κ. Φτάκα Πάσχου του Βασιλείου για καταβολή των οφειλών σε δόσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 τ.Α΄)

 

25.        Έγκριση ή μη της με αριθμ. πρωτ. 33052/10.06.2014 αίτησης του κ. Σκουτέλα Παντελή του Βασιλείου για καταβολή των οφειλών σε δόσεις βάσει των διατάξεων του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 τ.Α΄)

 

26.        Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

 

27.        Έγκριση γενόμενων δαπανών από 01.01.2014 έως 07.07.2014 του Κληροδοτήματος ¨ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ¨ που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

 

28.        Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
 
 
      
 

 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

       Κοζάνη, 7 Ιουλίου  2014
                   
 
         Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος