Επιστροφή

Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στις 13.30

 
   
                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κοζάνη, 8 Νοεμβρίου  2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                     Αριθμ. πρωτ : 76.191

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                        Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                     

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 για διάφορες δαπάνες.

 

2.   Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 231/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών.

 

3.   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών - Ψήφιση πίστωσης.

 

4.   Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 233/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου   2013.

 

5.   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου, για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2013 - Ψήφιση πίστωσης.

 

6.   Εξέταση ένστασης κατά του πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Κοζάνης» προϋπολογισμού 2.903.533,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 22/2013 - Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού.

 

7.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή θυροφράγματος στο κανάλι ¨ΣΟΥΛΟΥ¨ για τη διευκόλυνση της άρδευσης των αγροτών της Δ.Ε. Ελλησπόντου» προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 134/2013.

 

8.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Επισκευή – αναβάθμιση υπαίθριου αμφιθεάτρου» προϋπολογισμού 30.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 128/2013.

 

9.   Έγκριση με απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης «Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσεων νερού», προϋπολογισμού 6.765,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 23%.

 

10.Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη του διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών για το ¨Κλάδεμα υψηλών και επικίνδυνων δένδρων¨, προϋπολογισμού 29.999,70 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 14/2013 Ψήφιση πίστωσης.

 
11.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
 
 
 
 
      
 
 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
   Κοζάνη, 8 Νοεμβρίου  2013
                   
 
        Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος