Επιστροφή

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής
                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κοζάνη, 25 Ιουλίου 2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                           Αριθμ. πρωτ : 48.033

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                     

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.   Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2013 για διάφορες δαπάνες.

 

2.   Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του Δήμου, για το ένταλμα προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σύμφωνα με την αριθμό 129/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ¨περί έγκρισης έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή των προνοιακών επιδομάτων περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2013¨

 

3.   Έγκριση ή μη έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή προνοιακών επιδομάτων διμήνου Μαΐου – Ιουνίου 2013 - Ψήφιση πίστωσης.

 

4.   Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής χρήσης 2013 στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του Δήμου για την πληρωμή βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών - Ψήφιση πίστωσης.

 

5.   Έγκριση γενόμενων δαπανών και έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των σχετικών πιστώσεων ποσού 440,79 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 του Κληροδοτήματος ¨Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨

 

6.   Έγκριση γενόμενων δαπανών και έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των σχετικών πιστώσεων ποσού 50,00 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2013 του Κληροδοτήματος ¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨

 

7.      Καθορισμός όρων διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης συντελεστή ισχύος μέσω αντιστάθμισης με διάταξη πυκνωτών στις γεωτρήσεις Βαθυλάκου – Προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών», προϋπολογισμού 35.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ και αριθμό μελέτης 81/2013 – Ορισμός επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των παραδοτέων υλικών.

 

8.   Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου κατασκευής του έργου «Διαμορφώσεις – Οικονομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων - υποδομών» προϋπολογισμού 246.390,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 88/2013.

 

9.   Ορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Οδοστρώματα – Επισκευές Κοζάνης (έτους 2013)» προϋπολογισμού 75.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 73/2013.για την για αντιμετώπιση δαπανών της Δ/νσης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου¨

 

10.Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση επτά (7) κοινοχρήστων χώρων για την εγκατάσταση διαφημιστικών μέσων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

 

11.Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γεώτρησης – αντλιοστασίου στην Τοπική Κοινότητα Ρυακίου από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης 704/2013 Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

12.Αποδοχή αίτησης του Αποστόλου Σιάτρα του Δημητρίου του για καθορισμό τιμής μονάδος έκτασης Ε=80,39 τ.μ. προς αποζημίωση στο Δήμο εξ’ αναλογισμού στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 050436 στο Ο.Τ. 707 σύμφωνα με την αριθμ. 2/1989 Πράξη Εφαρμογής της περιοχής «ΠΛΑΤΑΝΙΑ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ»

 

13. Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
 
      
 
 
 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
          Κοζάνη, 25 Ιουλίου  2013
                   
        
           Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος