Επιστροφή

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή στις 13.30

 
   
                                           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Κοζάνη, 18 Νοεμβρίου  2013
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                     Αριθμ. πρωτ : 78.038

         -------------                                                                           

           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                        Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                     

                                                          Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την  Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 13 : 30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    Σύνταξη έκθεσης β΄ τριμήνου του οικ. έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 

2.   Σύνταξη έκθεσης γ΄ τριμήνου του οικ. έτους 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού

 

3.   Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2014 του Δήμου Κοζάνης.

 

4.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκποίησης δημοτικής έκτασης (αγροτεμάχιο) Ε=75,26 τ.μ. στην περιοχή Αγίας Κυριακής της Δ.Κ. Κοζάνης.

 

5.   Εξέταση ένστασης κατά της διακήρυξης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπτήρων με τεχνολογίας Led για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό της Δ.Κ. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 199.352,25 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 23% με αριθμό μελέτης 106/2013

 

6.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας και κατακύρωση ή μη αποτελέσματος της «Προμήθειας Ελαστικών επίσωτρων για το έτος 2013 (β΄φάση)», προϋπολογισμού 19.892,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 22/2013 – Ψήφιση πίστωσης.

 

7.   Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ¨Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών για εκτέλεση εργασιών στο 1/θέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο Κοζάνης¨ προϋπολογισμού 333,95 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 125/2013

 

8.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 17,354 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Κώμης του Δήμου Κοζάνης.

 

9.   Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 22,893 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

 

10.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών χωραφιών 29,625 συνολικά στρεμμάτων που βρίσκονται εντός κτηματικής περιοχής της Τοπικής Κοινότητας Χρωμίου του Δήμου Κοζάνης.

 
11.Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.
 
 
 
 
      
 
 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο
   Κοζάνη, 18 Νοεμβρίου  2013
                   
 
        Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος