Επιστροφή

Θεώρηση επαγγελματιών αδειών λαϊκών αγορών Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους κατόχους επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών του Δήμου, ότι μπορούν να θεωρήσουν τις άδειες που λήγουν στο προσεχές διάστημα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα 2461355137, 2461355115.
   Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 
1. Εκκαθαριστικά σημειώματα των τελευταίων 3 ετών
2. Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων με τις μεταβολές & ταμειακής μηχανής
3. Ε1 & Ε3 των τελευταίων 3 ετών και κατάσταση εσόδων-εξόδων
4. Υπεύθυνη Δήλωση για καταβολή τελών ( αρθρ. 36 του Ν4497/17 ) 
5. Δημοτική Ενημερότητα του Δήμου. Για τους λοιπούς Δήμους πρέπει να φροντίσουν να έχουν πληρωμένο το τέλος των λαϊκών αγορών ( θα πραγματοποιηθεί αυτεπάγγελτος έλεγχος).
6. Πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ ( κατά περίπτωση και μόνο αν έχει λήξει ) 
7. Παράβολο 15 ευρώ  
8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  *
9. Άδεια επαγγελματικού αυτοκινήτου   *
10. ΜΕΝΟ  *
 
* Τα δικαιολογητικά 8- 9-10 κατατίθενται αν δεν υπάρχουν στο φάκελο