Επιστροφή

Τροποποίηση Πίνακα Συμμετεχόντων Λαϊκής Αριστοτέλους 16ης Μαϊου

 

Αριθμ. πρωτ.: 11512

ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Κοιν: Δημοτική Αστυνομία

          Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης

 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση Πίνακα Συμμετεχόντων Λαϊκής Αριστοτέλους 16ης Μαϊου)     
ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ) 
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20
δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20
στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20
η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ανάπτυξης
θ. Το Ν.4682/20 ΦΕΚ 76Α
ι. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 23451 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1210Β/7-4-20
κ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 27805 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1640Β/30-4-20
λ. Το υπ’ αριθμ. 10923/6-5-20  έγγραφο μας
 
Τροποποιούμε τους πίνακες συμμετεχόντων που αφορά τη Λαϊκή Αριστοτέλους, όπως παρακάτω:
Αφαιρούνται από τον πίνακα  συμμετεχόντων  στις 16/5/2020
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
και προστίθενται στον πίνακα 
1 ΔΟΥΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
Οι εγγεγραμμένοι του πρώτου πίνακα  θα συμμετέχουν στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους που θα πραγματοποιηθεί στις 23-5-2020. Οι εγγεγραμμένοι του δευτέρου πίνακα, δεν θα συμμετέχουν αντίστοιχα στις 23-5-2020
Κατά τα λοιπά, συνεχίζει και ισχύει το λ’ σχετικό.
  
 
 
 
 
 
Ο Διευθυντής 
Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ. Μηχανικός