Επιστροφή

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

                                                      

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΚΔΒΚ)
 
 

Ημερομηνία 20/3/2013

Αριθμ. Πρωτοκ. 130
 
 
 

Περίληψη διακήρυξης

 

Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΚΔΒΚ

 

Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά για την εργασία ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ (ΚΔΒΚ) συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 73.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα που βρίσκεται στην Κοζάνη, Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7, την Πέμπτη 4-4-2013 και ώρα 11 : 00 (λήξη παράδοσης προσφορών)

 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να λάβουν μέρος φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας διακήρυξης ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω. Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 3.690,00 ευρώ.

 

Ο χρόνος παροχής των υπηρεσιών είναι δώδεκα μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: όπως αναφέρονται στο τμήμα Β της αναλυτικής διακήρυξης

 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού παρέχονται μέχρι την Τετάρτη 3-4-2013, από το γραφείο της Υπηρεσίας Αρμόδιος : Ε. Τράγιας Τηλέφωνο 2461350434

 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΔΒΚ
 
 
 

ΒΑΣΔΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 
 
Δείτε αναλυτικά την διακήρυξη εδώ