Εκδήλωση Δημόσιας Διαβούλευσης
Ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση του έργου Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy με ακρωνύμιο SΥΜΒΙ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Interreg Europe και εθνικούς πόρους. Στο έργο, που έχει  συνολική διάρκεια  5 έτη (1/4/2016 – 31/3/2021), συμμετέχουν 9 εταίροι από 7 ευρωπαϊκές χώρες :
 - Ινστιτούτο Fundecyt, Επιστημονικό και τεχνολογικό πάρκο της Περιφέρειας Εξτραμαδούρα (Ισπανία) ως επικεφαλής εταίρος
 - Περιφέρεια της Ανδαλουσία, Περιφερειακό Υπουργείο Περιβάλλοντος  (Ισπανία)
 - Περιφέρεια της Μαλοπόλσκα (Πολωνία)
 - Εμπορικό Επιμελητήριο του Μολίζε (Ιταλία)
 - Υπουργείο Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής συνοχής (Σλοβενία)
 - Δήμος Κοζάνης, (Ελλάδα)
 - Φορέας Περιφερειακής Καινοτομίας του Πάνον-Νόβουμ της Δυτικής Υπερδουναβίας (Ουγγαρία)
 - Περιφέρεια Χάμε (Φιλανδία)
 - Πανεπιστήμιο του Χάμε (Φιλανδία)

Το έργο «SYMBI» στοχεύει στην υποστήριξη και βελτίωση των Περιφερειακών πολιτικών των εκπροσωπούμενων Ευρωπαϊκών Περιφερειών σε ότι αφορά την διάχυση της βιομηχανικής συμβίωσης για να προσθέσει αξία, να μειώσει τα κόστη παραγωγής και να οδηγήσει στην ανακούφιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της αύξησης της αποδοτικότητας των πόρων και την μείωση των εκπομπών των αερίων  του θερμοκηπίου.  Η βελτίωση των εργαλείων πολιτικής των εμπλεκομένων περιφερειών, αναμένεται να συμβάλει θετικά στην περιφερειακή βιώσιμη ανάπτυξη και στην δημιουργία θέσεων εργασίας.
Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ο Δήμος Κοζάνης έχει αναλάβει την υποχρέωση διοργάνωσης τοπικών εκδηλώσεων με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και την διάχυση των αποτελεσμάτων. Σε συνέχεια της ημερίδας (infoday) που διοργανώθηκε το προηγούμενο εξάμηνο, έχει προγραμματιστεί εκδήλωση δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου στο Κοβεντάρειο στην Κοζάνη.
Η οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων ακολουθεί την μεθοδολογία που έχει αναπτύξει ο εταίρος του έργου Environmental and Territory Regional Ministry of Andalucia. Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ανάπτυξης της βιομηχανικής συμβίωσης και των έργων κυκλικής οικονομίας στην περιοχή της Κοζάνης παρέχοντας τα σχόλιά τους κατά τη διάρκεια των συναντήσεων σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
 - Θέμα 1: Υφιστάμενες πολιτικές για τη βιομηχανική συμβίωση και την κυκλική οικονομία.
 - Θέμα 2: Επενδυτικό δυναμικό στη βιομηχανική συμβίωση.
 - Θέμα 3: Καλές πρακτικές για τα οικοσυστήματα ανταλλαγών παραπροϊόντων και ενέργειας.
 - Θέμα 4: Πράσινες δημόσιες συμβάσεις ως μέσο για τη βιομηχανική συμβίωση.

Τα σχόλια που παρέχονται από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα συγκεντρωθούν από τους διοργανωτές και θα διανεμηθούν στους εταίρους του έργου SYMBI προκειμένου να ενημερώσουν τις περιφέρειές τους για την χάραξη πολιτικής στους συγκεκριμένους τομείς. Ως αποτέλεσμα, οι συμμετέχοντες της δημόσιας διαβούλευσης του έργου SYMBI θα συμβάλλουν στην διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής που θα στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, θα ενισχύσει θετικά τη βιωσιμότητα της οικονομίας της περιφέρειάς τους.

Για την καλύτερη οργάνωση αυτών των εκδηλώσεων οι συμμετέχοντες, αλλά και οποιοσδήποτε πολίτης επιθυμεί, καλούνται να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο  και να παρέχουν δεδομένα σχετικά με τη δική τους άποψη πάνω στα θέματα της εκδήλωσης. Επιπλέον πληροφορίες για την εκδήλωση και τις επιμέρους θεματικές της μπορείτε να λάβετε από το εισαγωγικό σημείωμα.

Έναρξη διαδικασίας : 2/3/2018
Λήξη διαδικασίας  : 26/3/2018
Ερωτηματολόγιο