Newsletter
*

Τα παραπονά σας στο Δήμαρχο
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Κοζάνης
Κώστας Δεσποτίδης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Δήμου Κοζάνης

 

(Κείμενο διαβούλευσης-προτάσεων όπως παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Διαβούλευσης του δήμου Κοζάνης την 1η Απριλίου 2015)

 

Η χωροταξία είναι μια διαδικασία ρύθμισης των αντιθέσεων που εκφράζονται στο χώρο από τις δραστηριότητες διαφορετικών ομάδων πολιτών και την κατανομή των χρήσεων γης. Στόχος της χωροταξίας είναι η ρύθμιση και οργάνωση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και λειτουργιών με την ορθολογική κατανομή, διάρθρωση και ανάπτυξη των φυσικών πόρων, των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και δημογραφικών δεδομένων και με συντονισμό της εφαρμογής των προγραμμάτων ανάπτυξης σε συγκεκριμένες εδαφικές ενότητες ώστε να βελτιωθούν η ισορροπία του δικτύου των πόλεων, οι σχέσεις πόλης-υπαίθρου, η διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων και η προστασία του περιβάλλοντος.

 


Το ΓΠΣ περιλαμβάνει ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ενός δήμου και μετασχηματίζεται σε ένα, ουσιαστικά, τοπικό χωροταξικό σχέδιο στην περιοχή του ΟΤΑ. Αντίστοιχα σχέδια με τα ΓΠΣ είναι και τα ΣΧΟΟΑΠ με τη μόνη διαφορά ότι στην περίπτωση των ΣΧΟΟΑΠ η έδρα του δήμου έχει πληθυσμό μικρότερο των 2.000 κατοίκων.

 


Τα ΓΠΣ / ΣΧΟΟΑΠ προσδιορίζουν το αναπτυξιακό προφίλ, τα οικιστικά χαρακτηριστικά και τα στοιχεία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος κάθε ΟΤΑ.
Με βάση τα παραπάνω, τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ προσδιορίζουν :


- Περιοχές Προστασίας (απόλυτης ή μέτριας).
- Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης (για την προστασία του περιαστικού και εξωαστικού χώρου από την ανεξέλεγκτη διασπορά της εκτός σχεδίου δόμησης.
- Περιοχές πολεοδομημένες (υπάρχοντες οικισμοί) ή νέες περιοχές όπου επιτρέπεται η πολεοδόμηση (επεκτάσεις, παραγωγικές χρήσεις).

 


Τα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ υποχρεούνται να τηρούν τις κατευθύνσεις των υπερκειμένων σχεδίων ή πλαισίων, όπως το Γενικό και τα Ειδικά Πλαίσια, τα Περιφερειακά Πλαίσια, τα τυχόν Ρυθμιστικά Σχεδία.

 


Βασικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, πέραν των αναπτυξιακών προσδοκιών και οικιστικών αναγκών κάθε τοπικής κοινωνίας, είναι οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και οι απαιτήσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή.
Με βάση αυτές τις απαιτήσεις, επιβάλλεται :


α) η μέγιστη δυνατή οικονομία επεκτάσεων (αρχή της ‘συμπαγούς’ πόλης).
β) ο περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, έτσι ώστε να επιτρέπονται μόνο οι χρήσεις που ‘ταιριάζουν’ με το χαρακτήρα των διαφόρων υποπεριοχών ή ζωνών στον εκτός σχεδίου χώρο κάθε ΟΤΑ.
γ) Επίσης στον εξωαστικό χώρο του ΟΤΑ, επιβάλλεται η θεσμοθέτηση προστασίας πόρων του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου καθώς και στοιχείων πολιτιστικής / αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, πέραν όσων προστατεύονται ήδη από ίδια καθεστώτα (αρχαιολογικοί χώροι κλπ).
 

Κατά καιρούς τόσο εμείς, ως αντιπολίτευση, όσο και το ΤΕΕ είχαμε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις, που έχουν καταγραφεί και στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, για το εν λόγω σχέδιο για τους παρακάτω λόγους:


> Υπερβολικό μέγεθος επεκτάσεων (5400 στρ, υπερδιπλάσιο της υφιστάμενης πόλης με αδικαιολόγητη αύξηση στο στάδιο Β2 κατά 1500 στρ περισσότερα από αυτά που είχαν εγκριθεί στο Β1 στάδιο), χωρίς αυτό να προκύπτει από κανένα στοιχείο και κάποια ανάγκη κάλυψης πραγματικών αναγκών ερχόμενη σε ευθεία αντίθεση τόσο με επιστημονικές διεθνώς τεκμηριωμένες απόψεις (συμπαγής πόλη), όσο και με τις οδηγίες του ΥΠΕΚΑ (2008) και του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ). Αυτές οι υπερβολικές επεκτάσεις σημαίνουν:

-   Χαμηλό συντελεστή δόμησης στις περιοχές επεκτάσεων (0,5) και πυκνότητες, στα όρια της παραθεριστικής κατοικίας.


-   Αδυναμία από το δήμο υλοποίησης της πολεοδόμησης του συνόλου των επεκτάσεων (υλοποίηση ανά Πολεοδομική Ενότητα). Δηλαδή στην περίπτωση που εγκριθούν οι  μελέτες εφαρμογής σε όλη την έκταση των επεκτάσεων, όποιος πολίτης ενδιαφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο αυτών και οποιαδήποτε στιγμή, θεωρητικά, θα μπορούσε να κινήσει τη διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης αφού εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του, απαιτώντας παράλληλα την κατασκευή υποδομών (δρόμους, ύδρευση-αποχέτευση, Τ/Θ). Προφανώς ο δήμος θα δηλώσει αδυναμία να καλύψει τις απαιτήσεις σε υποδομές σε όλο το εύρος των επεκτάσεων (Π.Ε), που θα κληθεί να εκτελέσει, αφού το κόστος θα είναι τεράστιο.


-   Δημιουργία ψευδούς εικόνας και προσμονής δόμησης από δικαιούχους των γηπέδων εντός των περιοχών επέκτασης, που θα βλέπουν να μην υλοποιούνται άμεσα υποσχέσεις του παρελθόντος, καθώς και πλασματικής υπεραξίας γης, με όποιες οικονομικές επιπτώσεις μπορεί να ενέχει αυτό (αντικειμενικές αξίες κλπ).


-   Διάχυση της πόλης σε μεγάλες καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις.


-   Τάση ενσωμάτωσης, πολεοδομικών οντοτήτων (ΖΕΠ-μετεγκαταστάσεις) και οικισμών (Λευκόβρυση) που ουσιαστικά υπονομεύει την ανάπτυξη αυτών.

 

> Οι παραπάνω επιλογές αυτές έχουν αντίστοιχες επιπτώσεις στην οργάνωση των 7 Πολεοδομικών Ενοτήτων που ορίζονται (αντικαθιστώντας τις 10 του υπάρχοντος ΓΠΣ), συνέπεια των οποίων είναι και ο προσδιορισμός χαμηλών Μέσων Συντελεστών δόμησης που επηρεάζουν και την παλιά πόλη. Ενδεικτικά για το κέντρο της σημερινής πόλης προβλέπεται μέσος συντελεστής 1,25 (από 3 που είναι σήμερα), ο οποίος πρέπει να εφαρμοστεί τουλάχιστον μέχρι να γίνει η αναθεώρηση του σχεδίου της πόλης (οδηγία ΥΠΕΚΑ).

 

> Η ευρύτερη περιοχή ΖΕΠ - Πανεπιστημιούπολης - Μετεγκαταστάσεων που πρέπει να τύχει ιδιαίτερου σχεδιασμού.

 

> Δίκτυα μεταφορών - Συνδέσεις οδικές υπερτοπικές και τοπικές που πρέπει να συμπεριλάβουν τα νέα δεδομένα για τη περιοχή (περιοχή ΖΕΠ, παραλίμνιος δρόμος κλπ). 

 

> Χρήσεις Γης που δεν καλύπτουν το σύνολο των εκτός σχεδίου περιοχών.

 

> Ο.Σ.Ε. – Όπου παρά τη διαφορετική σήμερα εκτίμηση του Οργανισμού η μελέτη εξακολουθεί να προτείνει την λύση της διαμπερούς κίνησης από την πόλη και τη δημιουργία σηράγγων.

 

Το ΓΠΣ Κοζάνης, που αποτελεί το βασικό εργαλείο σχεδιασμού και ανάπτυξης για μια περιοχή, πρέπει να ολοκληρωθεί. Η νέα Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι πρέπει με προσεκτικές και τεκμηριωμένες κινήσεις να προχωρήσει σε ένα βελτιωμένο σχεδιασμό για το ΓΠΣ, με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το στοιχείο του περιορισμένου χρόνου. Της εισήγησης του δήμου προηγήθηκαν:


1.       Η αξιολόγηση της υφιστάμενης πρότασης του ΓΠΣ σε συνδυασμό με:

-          Τη διαπίστωση ότι όλες οι επεκτάσεις (Π.Ε.) δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν άμεσα.

-          Την επιτακτική ανάγκη αλλαγής βασικών στοιχείων της μελέτης.

-          Τα χρονικά περιθώρια που είναι στενά για οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας αλλαγή.

-          Την υφιστάμενη νομοθεσία (μεταβατική διάταξη του Ν.4269/14 και εγκύκλιος 38525/6.8.14)


2.       Η σύγκλιση των απόψεων μετά από πολλές επαφές με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ και τους υπηρεσιακούς παράγοντες αυτού για το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε.


3.       Οι απόψεις που διατυπώθηκαν, γραπτώς, μετά από τρίμηνη και πλέον διαβούλευση με την Ομάδα Εργασίας που συγκρότησε το ΤΕΕ.


4.       Το γεγονός ότι απαιτείται, ούτως ή άλλως, επικαιροποίηση των γνωμοδοτήσεων των άλλων υπηρεσιών και φορέων αφού παρήλθε ο χρόνος ισχύος τους.

 

Οι προτάσεις που έχουν διαμορφωθεί και κατατίθενται για ενημέρωση και συζήτηση είναι:


A.      Συνέχιση της μελέτης από το Β1 στάδιο – προσαρμογή στα νέα δεδομένα με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.4269/14.


B.      Τροποποίηση του αριθμού και των ορίων των Πολεοδομικών Ενοτήτων στην κατεύθυνση:

της ορθολογικής διαμόρφωσης των μέσων συντελεστών δόμησης.

την σταδιακή υλοποίηση (πολεοδόμηση) των επεκτάσεων μέσα από τμήματα που ανήκουν σε Πολεοδομικές Ενότητες και φέρουν όλα τα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά (λειτουργίες, standards κλπ) αυτών.


C.      Ιδιαίτερη αντιμετώπιση της ευρύτερης περιοχής ΖΕΠ - Πανεπιστημιούπολης - περιοχών μετεγκαταστάσεων (Ποντοκώμη-Ακρινή) - Αργίλου - Κλείτου, περίπου 4500 στρ., ως δεύτερου σημαντικού πολεοδομικού πόλου σε σχέση με τη Κοζάνη.


D.      Προσαρμογή στον ευρύτερο σχεδιασμό των δικτύων μεταφορών – συνδέσεων με τοπικά και υπερτοπικά δίκτυα. Συνδυασμός με νέα κυκλοφοριακή μελέτη, επιπέδου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Κοζάνης. ένταξη στον σχεδιασμό του παραλίμνιο δρόμου που σχεδιάζεται από την περιφέρεια και συνδέσεις με υπόλοιπο δίκτυο.


E.       Χρήσεις Γης που έχουν να κάνουν με τη στροφή της κοινωνίας στον πρωτογενή τομέα και την οργάνωση κατάλληλων υποδοχέων σε όλο το δήμο. Πέραν των ορισμών περιοχών της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας που πρέπει να εξειδικεύονται, των ΠΕΠ (Περιοχές Ειδικής Προστασίας), ΠΕΔΠ (Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού Δόμησης), ΖΟΕ (Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου), πρέπει να ορίζονται και περιοχές κτηνοτροφικών πάρκων ή ζωνών.


F.       Επανεξέταση της χάραξης γραμμής του ΟΣΕ και της παρουσίας του χώρου του Σ. Σταθμού, σε συνδυασμό με το σχεδιασμό του Οργανισμού στην Ευρύτερη περιοχή.


G.     Η παρουσία του στρατοπέδου Μακεδονομάχων. Η ένταξη της περιοχής στο σχέδιο ως νέα Π.Ε. Επαναβεβαίωση των προθέσεων του Υπ. Εθνικής Άμυνας (έγγραφο του 2003 για αποδέσμευση 200 στρεμμάτων από τα 378,6 του Στρατοπέδου για αξιοποίηση από τον δήμο).


H.      Ενεργοποίηση των ΓΠΣ (Ελίμειας (Β1 στάδιο)-Αιανής (Α! στάδιο)), ΣΧΟΟΑΠ (Ελλησπόντου (Α! στάδιο)-Υψηλάντη (Α! στάδιο)) και με πολεοδομικών μελετών των οικισμών (Μεταμόρφωση, Βατερό, Ν. Νικόπολη, Πρωτοχώρι, Λευκοπηγή, Πέτρανα, Άνω Κώμη, Κτένι) που ήταν σε εκκρεμότητα από δεκαετίας.

 

 

Επισυνάπτονται:

1. Κείμενο- Πρόταση Διαβούλευσης της Δημοτικής Αρχής για το Σιδηροδρομικό Σταθμό Κοζάνης.


2. Η Θέση του ΤΕΕ/Τμήματος Δ.Μακεδονίας αναφορικά με το Σιδηροδρομικό Σταθμό Κοζάνης και τη συσχέτισή του με το Γ.Π.Σ Κοζάνης.


3. ΤΕΕ/Τμήματος Δ.Μακεδονίας "Παρατηρήσεις- Προτάσεις επί του σταδίου Β2 της μελέτης του ΓΠΣ του Δήμου Κοζάνης.


4. Η θέση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Μακεδονίας για το ΓΠΣ και τον ΣΣ Κοζάνης


Σχετικά έγγραφα-Ενέργειες

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης