Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Υπαίθριο Εμπόριο

Αρμόδια για την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή   του   Δήμου Κοζάνης,   την   προστασία   του   καταναλωτή και την προώθηση της απασχόλησης είναι η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Παύλου Χαρίση 6, 50131, Κοζάνη

Τηλ.: 2461355137

email: emporikesdrastiriotites@cityofkozani.gov.gr

 

Ανακοινώσεις που αφορούν το Υπαίθριο Εμπόριο (Λαϊκές αγορές)

Επιστροφή

Λίστα συμμετεχόντων στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και στην παράλληλη αυτής-Τροποποίηση

ΘΕΜΑ : Μεταβολή στους πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών    

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

            β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 

            γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 16320/ ΦΕΚ 996Β/13-3-2021

δ. Την υπ’ αριθμ. 1047/19-1-21 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορ. και Προστ. Κατ.

ε. Την υπ’ αριθμ 196/4783 /1-3-21 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης

στ. Το υπ’ αριθμ. 6379/17-3-2021 έγγραφο μας

 

Τροποποιούμε τους πίνακες συμμετεχόντων των λαϊκών αγορών του Δήμου ως εξής :

Από τον πίνακα των συμμετεχόντων της κύριας λαϊκής αγοράς (20-3-21) και παράλληλης (27-3-21) αφαιρείται :

45

ΚΑΚΟΥΛΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΒΟΙΟ

 Και προστίθεται:

 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

 

Από τον πίνακα συμμετεχόντων της παράλληλης λαϊκής αγοράς ( 20-3-21) και κύριας λαϊκής (27-3-21) αφαιρείται:

5

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΕΟΡΔΑΙΑ

Και προστίθεται:

 

ΚΑΚΟΥΛΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

ΒΟΙΟ

Κατά τα λοιπά συνεχίζει και ισχύει το στ’ σχετικό.

 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

                                                                                                               Ο Διευθυντής

 

                                                                                                            Μπιλιώνης Γεώργιος

                                                                                                            Αγρ. & Τοπ. Μηχανικός