Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Aιτήσεις αναπληρωτών-ωρομισθίων για τη σχολική χρονιά 2008-09

Α΄ 10ήμερο του Μαΐου οι αιτήσεις αναπληρωτών – ωρομισθίων για τη νέα σχολική χρονιά 2008/09

Αιτήσεις, πίνακες, ενστάσεις, προσλήψεις, επιμόρφωση – Πως κατατάσσονται οι υποψήφιοι

 

    Το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΠΘ για την διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2008/09 είναι το παρακάτω:  

·         Από 5/5 μέχρι 10/5 υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών – ωρομίσθιων.

·         16/6 λήξη συμβάσεων ωρομίσθιων.

·         Από 16/6 μέχρι 4/7 καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών – ωρομισθίων.

·         Από 7/7 μέχρι 10/7 σύνταξη και ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αναπληρωτών – ωρομισθίων.

·         Από 11/7 μέχρι 15/7 υποβολή ενστάσεων κατά του προσωρινού πίνακα.

·         Από 16/7 μέχρι 18/7 οριστικοποίηση και κύρωση πινάκων αναπληρωτών – ωρομισθίων.
Για τις προσλήψεις αναπληρωτών, προβλέπονται τα εξής:

·         Από 1/8 μέχρι 5/8 αποστολή λειτουργικών κενών, διά των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, στο ΥΠΕΠΘ.

·         20/8 προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

·         1/9 παρουσίαση αναπληρωτών.

·         Από 2/9 μέχρι 9/9 επιμόρφωση αναπληρωτών.

·         Από 1/9 μέχρι 5/9 επικαιροποίηση των λειτουργικών κενών, διά των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

 

Πως κατατάσσονται οι υποψήφιοι
Οι υποψήφιοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι, κατατάσσονται κατά σειρά που εξαρτάται από το σύνολο των μορίων:
1. Ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού,
2. Ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ,
3. Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.

Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις ....................

λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Ι: Η προϋπηρεσία, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία, υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για πρόσληψη ως αναπληρωτών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙΙ: Στους Πίνακες προτάσσονται με τη σειρά που αναφέρονται:
α) οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας
β) οι υποψήφιοι που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία,
γ) όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙII: Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου, σε περίπτωση επανάληψης της ισοβαθμίας στο στοιχείο αυτό, ο βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και στο στοιχείο αυτό, η κατάταξη επιλέγεται αυτόματα από το σύστημα .
Σε κάθε περίπτωση προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ) ή πτυχίο που αντικαθιστά αυτό κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΙV : Υποψήφιοι, που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις εγγράφονται στο τέλος του οικείου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών. [αριθμ. 55127/Δ2/11.6.2004 (ΦΕΚ 937/23.6.2004 τ.Β΄), τροποποιητική της αριθμ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ. 465/17.4.2003 τ. Β΄) Υ.Α.].
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ V: Οι υποψήφιοι, που εγγράφονται βάσει της ιδιωτικής προϋπηρεσίας, καταχωρούνται στο αντίστοιχο πεδίο «Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός». Οι εκπαιδευτικοί της κατηγορίας αυτής, που είχαν εγγραφεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τα προηγούμενα έτη, καταχωρούνται στο ίδιο πεδίο και η δημόσια προϋπηρεσία, που αποκτήθηκε μετά την εγγραφή τους, καταχωρίζεται σε χωριστό πεδίο. Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αυτών (ιδιωτική και δημόσια) καταχωρίζεται αναλυτικά. Η σειρά κατάταξης στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών καθορίζεται από το σύνολο της προϋπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των μορίων από τον τελευταίο (προκ. 10Π/2006) και τον προτελευταίο (προκ. 25/1Π/2004 και 1Π/2005) διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, σε περίπτωση επιτυχίας.
Όσοι εγγράφονται ή έχουν εγγραφεί στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.1 περίπτ. β΄ του Ν.3194/2003, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.6 του Ν.3391/2005 (ιδιωτική προϋπηρεσία), δεν μπορούν να διοριστούν σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά έτη.