Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)


Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών), που εδρεύει στην Κοζάνη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

105

Δήμος Κοζάνης

(Tμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2016

5

106

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΥΕ Βοηθών Μαγείρων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/07/2016

5

107

Δήμος Κοζάνης

(Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών)

Κοζάνη

ΥΕ Καθαριστών/στριών

Από την υπογραφή της σύμβασης  και έως 31/07/2016

5Ανακοίνωση

Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Προθεσμία