Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ασφάλειες οχημάτων 2022-2023

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022-2023 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 415/2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 10.6253 , 10.6255.0002, 15.6253, 20.6253.0001, 20.6253.0002, 20.6255.0002, 30.6253, 35.6253, 40.6253, 50.6253, 70.6253 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 43/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό του συνολικού προϋπολογισμού 20.540,0 €.

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 25-05-2022 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 11:00 π.μ..

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ασφάλειες οχημάτων 2022-2023

Μελέτη