Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διακήρυξη δημοπρασίας δικαιώματος απόληψης και διάθεσης καυσόξυλων για ατομικές ανάγκες των μονίμων κατοίκων της Τ.Κ Σιδερών

Εκτίθεται σε φανερή, μειοδοτική και προφορική δημοπρασία το αποκλειστικό δικαίωμα απόληψης και διάθεσης 648,50 χ.κ.μ. (389κ.μ.) καυσόξυλων δρυός για την κάλυψη ατομικών αναγκών των μονίμων κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Σιδερών του Δήμου Κοζάνης, από τη συστάδα 1α 1/2 του Δημοτικού Δάσους Σιδερών. Τα καυσόξυλα ατομικών αναγκών θα παραδίδονται στους δικαιούχους στο δασόδρομο.
Η τιμή πρώτης προσφοράς (εκκίνησης) για τα καυσόξυλα δρυός ορίζεται στο ποσό των δεκαεννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών ( 19,77€ ) ανά χωρικό κυβικό μέτρο.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα Γραφεία της Δ/νσης Περιβάλλοντος , Πλ 28ης Οκτωβρίου 7, 50131 Κοζάνη, 2ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών την 25η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. μέχρι 11:30 π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και μέχρι τις 30/11/2022.
Δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και Δασικοί Συνεταιρισμοί, οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα του όρους διακήρυξης.
Η Εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζεται στο 10% επί της προβλεπόμενης αξίας του συνόλου των δασικών προϊόντων με βάση την τιμή εκκίνησης, δηλ. σε 1.283,00€
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.cityofkozani.gov.gr) και του «Προγράμματος Δι@ύγεια» και έντυπα θα τοιχοκολληθούν αντίγραφα αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Κοζάνης, (Πλ. Νίκης 1, 50100, Κοζάνη) και στην Τοπική Κοινότητα Σιδερών για δέκα (10) ημέρες.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Περιβάλλοντος, - Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, τηλ. 2461350463 κα Αλεξάνδρα Ανθοπούλου και τηλ. 2461350471 κα Ελένη Τριανταφύλλου, κα Ελένη Γεωργιάδου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Περιληπτική Διακήρυξη

Αναλυτική Διακήρυξη