Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Επαναπροκήρυξη: Υπηρεσίες γιατρού εργασίας (τμήμα 1 , αριθμ. μελέτης 46/2024 , ποσού προϋπολογισμού 16.472,00€) με συστημικό αριθμό 352478

Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Επαναπροκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το (τμήμα 1 ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ προϋπολογισμού 34.812,00 € και των με αριθμό 13/2024 & 46/2024 μελέτης.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών/προμήθεια ειδών.
Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από ιδίους πόρους.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 19-6-2024 και ώρα 10:00 π.μ., με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της Υ.Π. Π1/2390/. Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ 352478
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 13-06-2024 και ώρα 14:00 μ.μ.
Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης θα γίνει στον Ελληνικό Τύπο, στο ΕΒΕ Κοζάνης, στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας αρχής www.cityofkozani.gov.gr, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr), στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ενώ Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που θα προκύψει.

 

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

ΕΕΕΣ ( PDF / XML )