Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμου σε πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία. 31 Μαρτίου 2014 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 

Γραφείο Τύπου

 

Τηλ.: 24613 50324

FAX: 24610 27065
E-mail: mme@kozanh.gr
Website: www.kozanh.gr

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Νίκης 1

Πληροφορίες: Νατάσα Χατζηγεωργίου

 

Προς ενημέρωση συντακτών

 
 
 

Κοζάνη, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014

Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

   σε πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία.

 

31 Μαρτίου 2014 η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την  577/25-10-2012απόφασή του, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της } 3 του άρθρου 202 του νόμου 3463/2006 ΚΔΚ, ενέκρινε την μείωση σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού της κύριας κατοικίας 1) Για πολύτεκνους , δημότες του Δήμου Κοζάνης, όπως αυτή η ιδιότητα οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία και 2) Για άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ 67% και άνω), δημότες Δήμου Κοζάνης, όπως η ιδιότητα αυτή οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία και πιστοποιείται από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Διεύθυνσης Υγείας του Νομού, για το έτος 2013.  

Με βάση την ως άνω απόφαση η μείωση των δημοτικών τελών στους δικαιούχους πραγματοποιείται μέσω της επιστροφής αυτών ως εξής :

 Για να τύχει ένας δημότης κάτοικος του Δήμου Κοζάνης   τη μείωση αυτή και άρα επιστροφή στα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού της κύριας κατοικίας που έμεινε κατά τη διάρκεια του 2013 , ( ιδιόκτητη , ενοικιαζόμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη) πρέπει  να καταθέσει από 1 Φεβρουαρίου 2014 μέχρι και 31 Μαρτίου 2014,  στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης (Γραφείο Προσόδων), τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1)  Αίτηση ( το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)

2)  Φωτοτυπία ταυτότητος του αιτούντος

3)  Εξοφλητικές αποδείξεις των λογαριασμών της ΔΕΗ ή λοιπών παρόχων

4) Πιστοποιητικό από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της Διεύθυνσης Υγείας του νομού ή από την Υγειονομική Επιτροπή του ασφαλιστικού τους φορέα για τους άμεσα ασφαλισμένους (αφορά τα ΑΜΕΑ) και  Βεβαίωση από το Σύλλογο Πολυτέκνων (αφορά  τους πολύτεκνους)

Στις περιπτώσεις α) που οι λογαριασμοί της ΔΕΗ ή των λοιπών παρόχων που προσκομίζονται δεν  είναι στο όνομα του αιτούντος , τότε προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση με την οποία εξηγείται ο λόγος για το αν   αφορά ενοικιαζόμενη κατοικία ή δωρεάν παραχωρούμενη ή άλλη αιτία . β) των αιτούντων με προστατευόμενο μέλος οικογένειας ΑΜΕΑ προσκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και υπεύθυνη δήλωση ότι συνοικεί με τον αιτούντα.

 

    Το ποσό της μείωσης των τελών, που θα προκύψει ύστερα από έλεγχο των δικαιολογητικών, θα επιστραφεί από το Δήμο Κοζάνης εντός διμήνου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών , μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα ληφθεί για το σύνολο των δικαιούχων εντός μηνός από την λήξη της άνω προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι δημότες για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο αρμόδιο γραφείο προσόδων και στο τηλέφωνο 2461 3 50348.