Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Δημοτικού σχολείου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συ στήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή δι αδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου « ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 7 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ » , ταξινόμησης κατά CPV 45214210 5 , εκ τιμώμενης αξίας 279.532 7 9 € πλέον Φ.Π.Α. 24%

 

Περιληπτική διακήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση 7ου Δημοτικού σχολείου Κοζάνης