Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για ανακατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού δρόμου Κοινότητας Βατερού ΔΕ Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤΕΡΟΥ ΔΕ ΚΟΖΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45233260-9- εκτιμώμενης αξίας 468.500,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία αναλύεται σε:


Δαπάνη εργασιών : 271.932,50 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 48.947,85 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 : 48.132,05 €

Αναθεώρηση : 340,18 € Κόστος Α.Ε.Κ.Κ. : 8.470,00 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : 90.677,42 €


Το έργο έχει αριθμό μελέτης 112/2021 και ανήκει στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

 

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για ανακατασκευή πεζοδρομίων κεντρικού δρόμου Κοινότητας Βατερού ΔΕ Κοζάνης