Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για βελτίωση υποδομών σε περιοχές ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου:
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ »
ταξινόμησης κατά CPV : 45233123 7
                                      45233141 9
εκτιμώμενης αξίας 483.870,97 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.


Το έργο έχει αριθμό μελέτης 159 /2021 και ανήκει σ την κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

 

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για βελτίωση υποδομών σε περιοχές ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας