Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Κοινότηττα Ρυμνίου ΔΕ Αιανής

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΥΜΝΙΟΥ ΔΕ ΑΙΑΝΗΣ», - ταξινόμησης κατά CPV: 45262300-4- εκτιμώμενης αξίας 89.500,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) η οποία αναλύεται σε:


Δαπάνη εργασιών : 52.612,65 €

Γενικά έξοδα και όφελος εργολάβου (Γ.Ε. & Ο.Ε.) : 9.470,28 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.), που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) ν. 4412/2016 : 9.312,44 €

Αναθεώρηση : 82,05 € Κόστος Α.Ε.Κ.Κ. : 700,00 €

Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) : 17.322,58 €


Το έργο έχει αριθμό μελέτης 124/2021 και ανήκει στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ έργων.

 

Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Κοινότηττα Ρυμνίου ΔΕ Αιανής