Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Μαυροδενδρίου

Ο Δήμος Κοζάνης  προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ» ταξινόμησης κατά CPV: 45214210-5 εκτιμώμενης αξίας  195.806,45  € πλέον Φ.Π.Α.

 

Προκήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Μαυροδενδρίου