Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
 
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  για τη δράση με τίτλο : «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
 
Κ α λ ο ύ ν τ α ι
 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι δημότες Κοζάνης να καταθέσουν δικαιολογητικά ώστε να συμπεριληφθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις στην παραπάνω δράση.
Συγκεκριμένα : οι έμμεσα και άμεσα ωφελούμενοι θα μπορούν καθημερινά 08.00-14.00 έως την Δευτέρα  7-6-2010 να καταθέτουν στο κτίριο του Κ.Η.Φ.Η. Πλακοπίτη 11 τα παρακάτω δικαιολογητικά :
ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
1.    Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη δομή
2.    Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
3.    (Εφόσον είναι ΑΜΕΑ) – Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
4.     Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή τελευταίας φορολογικής δήλωσης, ή άλλο νόμιμο και επίσημο δικαιολογητικό, σχετική Υπεύθυνη δήλωση εάν δεν υποβάλλει Φορολογική δήλωση
5.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(ΑΜΕΑ, πολύτεκνος, άτομο μονογονεϊκής οικογένειας)
6.    Βεβαίωση σχετικά με την εργασιακή κατάστασή τους (από ασφαλιστικό φορέα, βεβαίωση εργοδότη, μηχανογραφημένα ένσημα κ.λ.π.)
7.    Αίτηση συμμετοχής σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (έντυπο θα χορηγείται από την αρμόδια δομή)
 
ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
  1. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη δομή
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου από το οποίο να προκύπτει ότι το άτομο υπερβαίνει το εξηκοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του
  3. (Εφόσον είναι ΑΜΕΑ) – Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής
  4. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή τελευταίας φορολογικής δήλωσης, ή άλλο νόμιμο και επίσημο δικαιολογητικό, σχετική Υπεύθυνη δήλωση εάν δεν υποβάλλει Φορολογική δήλωση
  5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(Χήρος, διαζευγμένος, μόνος, μόνος χωρίς να δέχεται φροντίδα
  6. Πιστοποιητικό κατάστασης υγείας πλήρως αυτοεξυπηρετούμενος, μερικώς αυτοεξυπηρετούμενος, μη αυτοεξυπηρετούμενος)
  7. Αίτηση συμμετοχής σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (έντυπο θα χορηγείται από την αρμόδια δομή)
 
Η ανωτέρω πράξη  στοχεύει :
- Στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των έμμεσα ωφελούμενων ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών
- Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. 24610 42257 κα. Ζορμπά Ν. – Πλακοπίτη 11    Κοζάνη.
 
 
Για τη Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ
Η Πρόεδρος
 
Νικολέττα Μπουμπόναρη
Αντιδήμαρχος Κοζάνης