Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συγκρότηση κριτικής επιτροπής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με θέμα τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας της Κοζάνης

«Συγκρότηση κριτικής επιτροπής αρχιτεκτονικού διαγωνισμού»

Απόφαση
Ο Αντιδήμαρχος Κοζάνης
Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/08-06-2006 (ΦΕΚ 114/τ’Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», που αφορούν τις αρμοδιότητες του Δημάρχου.
2. Τις αριθμ. 11/1116/09-01-2009 και 499Α/39511/24-09-2009 αποφάσεις Δημάρχου Κοζάνης, με την οποία ορίζεται Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο Βασδάρης Θεόδωρος του Χρήστου.
3. Την αριθμ. 268/2010 ΑΔΣ «Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας (Πλατεία Νίκης της Κοζάνης)».
4. Το άρθρο 5 της αριθμ. πρωτ. 21203/27-5-2010 αναλυτικής διακήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του Δήμου Κοζάνης.
5. Το αριθμ. πρωτ. 27984/7-7-2010 έγγραφο του ΑΠΘ/Τμήμα Αρχιτεκτόνων.
6. Το αριθμ. πρωτ. 28864/13-7-2010 έγγραφο του ΤΕΕ Δυτ. Μακεδονίας.
7. Το αριθμ. πρωτ. 36899/10-9-2010 Έγγραφο του ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ.
8. Την αρ. Ε27960/1665/7-9-70 (Φ. Ε. Κ. Β΄684/30-9-70) Απόφαση του Υπουργού Δημοσίων Έργων «Περί εγκρίσεως προδιαγραφών περί Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και όρων διενεργείας αυτών», όπως αυτή τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με τις σχετικές Αποφάσεις με αρ. Ε16164/807/4-6-71 (Φ. Ε. Κ. Β΄ 459/16-6-71), Ε22734/970/5-7-76 (Φ. Ε. Κ. Β΄887/6-7-76), την Απόφαση 40581/965/20.4.92 ( Φ. Ε. Κ. Β’ 426/ 3-7-1992) και του Ν3316/05, της Υ. Α. ΔΜΕΟ/α/ο/1257/9.8.2005 και της από 30/12/2005, «Έγκρισης Βελτίωσης Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών» ΔΜΕΟ/α/0/2361 ( Φ. Ε. Κ. Β’ 58/24-01-2006) και του Π.Δ. 28/80 ( Φ. Ε. Κ. Α’ 11/15-1-1980), « Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών ΟΤΑ».Αποφασίζουμε


Ορίζουμε τα πέντε μέλη, μαζί με τους αναπληρωτές, της κριτικής επιτροπής του Αρχιτεκτονική Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα τη διαμόρφωση της κεντρικής πλατείας της Κοζάνης, που είναι οι εξής:
1. Παπακώστας Γεώργιος, καθηγητής Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή του τον κ. Μ. Νομικό, καθηγητή Αρχιτεκτονικής ΑΠΘ.
2. Καραδαλή Αικατερίνη, Αρχιτέκτονας Μηχανικός ως εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με αναπληρώτρια την κα Γκορτσούλη Ματίνα , Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
3. Παππάς Αθανάσιος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ως εκπρόσωπο του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ με αναπληρωτή τον κ. Αντωνίου Δημήτριο, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
4. Πασσά Αλεξάνδρα, Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ως εκπρόσωπο του Δήμου Κοζάνης με αναπληρώτρια την κα Τζελέπη Βαρβάρα, Αρχιτέκτονα Μηχανικό.
5. Μπιλιώνης Γεώργιος, Τοπογράφος Μηχανικός, Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών ως εκπρόσωπο του Δήμου Κοζάνης, με αναπληρωτή τον Καρπουζά Χρήστο, Πολιτικό Μηχανικό, Διευθυντή ΔΕΜΚΟ.Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΔΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ