Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
063-2017 Κατακύρωση προσωρινή για το Δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 451k
064-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - ψήφιση πίστωσης.pdf 372k
065-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια λιπαντικών - ψήφιση πίστωσης.pdf 419k
066-2017 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της πρώην Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.pdf 200k
067-2017 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 335k
068-2017 2η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 201k
069-2017 5η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 218k
070-2017 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2017 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 232k
071-2017 1η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 208k
072-2017 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μελετών για το 2017.pdf 247k
073-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ.pdf 437k
074-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια μηχαγραφικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ.pdf 440k
076-2017 Κατακύρωση προσωρινή της διαπραγμάτευσης για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.pdf 265k
077-2017 Κατακύρωση οριστική για τη Λειτουργική Αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (ΓΠΣ).pdf 219k
078-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την προμήθεα ανταλλακτικών μεταφορικων μέσων Δήμου Κοζάνης.pdf 333k
079-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή οδικών υποδομών Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 206k
080-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού.pdf 250k
081-2017 1η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 203k
082-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια λατομικών αδρανών υλικών..pdf 350k
083-2017 Κατακύρωση οριστική της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση.pdf 282k