Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
200-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Συντήρηση υποδομών Τ.Κ. Μηλιάς, Κερασιάς και Κτενίου.pdf 248k
201-2018 12η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 336k
202-2018 Όροι για Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων - ψήφιση πίστωσης.pdf 1,5MB
203-2018 Όροι για επαγγελματική χρήση στην Τ.Κ. Ακρινής (ΔΙΑΔΗΣ Α.Ε.).pdf 520k
204-2018 Όροι για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 479k
205-2018 Όροι για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 483k
206-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Φύλαξη κακοποιημένων γυναικών.pdf 457k
207-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Μίσθωση και αποκομιδή απορριμμάτων συμπίεσης - ψήφιση πίστωσης.pdf 695k
208-2018 Κατακύρωση για το κυλικείο του Γ ΚΑΠΗ του Δήμου Κοζάνης.pdf 487k
209-2018 Μη άσκηση έφεσης κατά απόφασης Πρωτοδικείου ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΡΑΝΙΚΑ.pdf 206k
210-2018 13η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 225k
211-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Γεωτεχνική έρευνα για ανέγερση κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων.pdf 631k
212-2018 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 859k
213-2018 Κατακύρωση οριστική για τις Υποδομές Στήριξης της Κοινωνικής συνοχής ΤΚ Πολυμύλου.pdf 484k
214-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεα εξοπλισμού για τις εγκαταστάσεις του ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων.pdf 857k
215-2018 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για παροχή υπηρεσιών και διαχείριση αδέσποτων ζώων.pdf 2,1MB
216-2018 Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (κλειστό Λευκόβρυσης).pdf 590k
217-2018 Έγκριση οικονομικών και οριστική κατακύρωση για Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών.pdf 588k
218-2018 Τροποποίηση των 233-2017 και 275-2017 ΑΟΕ για εκποίηση στο Βατερό (Ραφαηλίδης).pdf 465k
219-2018 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πτελέας.pdf 240k