Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Λειτουργία λαϊκής αγοράς στο "Νιάημερο" κάθε Σάββατο παράλληλα με τη λαϊκή της Αριστοτέλους

ΘΕΜΑ : Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και παράλληλη αυτής    

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

            β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)

            γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 3060 / ΦΕΚ 89Β/ 16-01-2021  

            δ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ3068/ ΦΕΚ 94Β/16-1-2021

ε. Την υπ’ αριθμ. 1047/19-1-21 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορ. και Προστ. Κατ.

στ. Την υπ’ αριθμ /19-1-21 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης

 

Η λαϊκή αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες αγορές της χώρας, η οποία τίθεται ξανά σε λειτουργία  με το 50% των εμπόρων και παραγωγών, κάθε Σάββατο.

Η εκ περιτροπής λειτουργία των εκθετών, δημιουργεί σημαντικά οικονομικά προβλήματα στους δραστηριοποιούμενους, ενώ παρατηρείται σποραδικά σημαντική συρροή του κοινού.

Η δημιουργία παράλληλης λαϊκής αγοράς στο χώρο του Νιαημερου την ίδια ημέρα, (ε, στ’ σχετικά)  δίνει την ευκαιρία στους μεν εκθέτες, να δραστηριοποιούνται κάθε εβδομάδα, χωρίς διακοπή, στους δε καταναλωτές να πραγματοποιούν τις αγορές τους με μειωμένο συνωστισμό από την εναλλακτική παράλληλη λαϊκή αγορά, σε χώρο όπου μπορούν άνετα, να σταθμεύσουν το μεταφορικό τους μέσο.

Η κύρια λαϊκή αγορά της Αριστοτέλους, συνεχίζει και λειτουργεί κανονικά, κάθε Σάββατο με διευρυμένο ωράριο από 07,00-16,00.

Τα παραπάνω αποτελούν σημαντική διέξοδο στη διάθεση των εποχικής αγροτικής παραγωγής της ευρύτερης περιοχής, διευρύνεται σε μεγάλο βαθμό η ποικιλία και η προσφορά προϊόντων, ενθαρρύνεται η απασχόληση, δημιουργείται σημαντικός παράγοντας συγκράτησης των τιμών. Τονίζουμε ότι η οικονομική δραστηριότητα στον κλάδο του υπαιθρίου εμπορίου μπορεί και πρέπει να πραγματοποιείται χωρίς καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

Οι εκθέτες τοποθετούνται εκ περιτροπής στις λαϊκές αγορές του Δήμου (κύρια και παράλληλη). Δηλαδή οι μισοί εκθέτες το πρώτο Σάββατο τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, το επόμενο Σάββατο τοποθετούνται στην παράλληλη αγορά Νιαημερου. Αντίστοιχα οι άλλοι μισοί εκθέτες από την παράλληλη λαϊκή αγορά Νιαημέρου, τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και ούτω καθεξής.

Σε εφαρμογή του γ’ σχετικού παραθέτουμε συνημμένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών)  για την  λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και την παράλληλη της στο χώρο του Νιαημερου του Δήμου Κοζάνης:

Οι πίνακες απεικονίζουν το 50% των δικαιούμενων πωλητών (επαγγελματιών και  παραγωγών)

Σημειώνουμε ότι επαναδραστηριοποιούνται οι εκθέτες βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση – υπόδηση κτλ). 

Υπογραμμίζουμε ότι οι εκθέτες που έχουν έδρα το Δήμο Εορδαίας, την κοινότητα Σιάτιστας Βοίου και την Κοινότητα Κρόκου Κοζάνης, για τη μετακίνηση τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου, πρέπει υποχρεωτικά να έχουν υποβληθεί σε έλεγχο ταχέων αντιγόνου δοκιμασιών (rapid test) έως τρεις μέρες νωρίτερα (δ’ σχετικό – έκτο άρθρο, παρ.5).

Παρακαλούμε ιδιαίτερα, το καταναλωτικό κοινό να χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ρεύμα ανόδου ή καθόδου για την πεζή κίνηση του, έτσι ώστε να περιορισθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διασταύρωση  των πολιτών.

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).  Στο νότιο μέρος της λαϊκής Αριστοτέλους θα τοποθετηθούν οι έμποροι βιομηχανικών προϊόντων, οι οποίοι θα εκτείνονται έως την οδό του Σιδηροδρομικού Σταθμού. Αντίστοιχα για την παράλληλη λαϊκή Νιαημερου έχει χωροθετηθεί  έκταση για το βιομηχανικό τομέα.

Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι μεγάλης έκτασης, αλλά τα ενδιάμεσα και υποχρεωτικά κενά μεταξύ των πάγκων αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οδών. Οι τοποθετήσεις όλων των δραστηριοποιούμενων, θα γίνονται επί τόπου από κλιμάκιο της Υπηρεσίας, τις πρώτες πρωινές ώρες. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως.

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

 

 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Κώστας Κυριακίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (23-1-2021)
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ (23-1-2021)
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (30-1-2021)
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ (30-1-2021)
  • ΤΟΜΕΙΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)
  • ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΖΩΝ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

 

  • ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (23-1-2021)

Συνολικά δραστηριοποιούνται 175 παραγωγοί και 158 επαγγελματίες (διατροφικών- βιομηχανικών).

Στις 23 Ιαν 2021 στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, θα συμμετέχουν 88 παραγωγοί και 79 επαγγελματίες, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

Εκθέτης

Ιδιότητα

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 2

ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 3

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 4

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ 

ΕΔ- ΖΑΧΑΡΩΔΗ

 5

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 6

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

 7

ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π –ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 8

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 10

ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 11

ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 12

ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 13

ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 14

ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 15

ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 16

ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 17

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 18

ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

 19

ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 20

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 21

ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 22

ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 23

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 24

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 25

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ

 26

ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 27

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 28

ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 29

ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 30

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 31

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 32

ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 33

ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 34

ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 35

ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 36

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 37

ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 38

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 39

ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 40

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 41

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 42

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ

 43

ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 44

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

 45

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 46

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 47

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 48

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 49

ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 50

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 51

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 52

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ

 53

ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 54

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 55

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 56

ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 57

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 58

ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 59

ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 60

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 61

ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 62

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 63

ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 64

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

 65

ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ

 66

ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ- ΕΛΙΕΣ

 67

ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 68

ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 69

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 70

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

 71

ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 72

ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΒ - ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 73

ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 74

ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 75

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 76

ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

 77

ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 78

ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 79

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π- ΨΑΡΙΑ

 80

ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 81

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 82

ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 83

ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 84

ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 85

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

 86

ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 87

ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 88

ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 89

ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 90

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 91

ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 92

ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 93

ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 94

ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 95

ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΕΛΙΕΣ

 96

ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 97

ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

 98

ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 99

ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 100

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ

 101

ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΒ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 102

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 103

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 104

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 105

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 106

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 107

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 108

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 109

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 110

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 111

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 112

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 113

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 114

ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 115

ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ

 116

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 117

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ

ΕΔ- ΨΑΡΙΑ

 118

ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 119

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 120

ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 121

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΑΝΘΗ

 122

ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ

 123

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 124

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

 125

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 126

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 127

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 128

ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 129

ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ

 130

ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΚΡΑΣΙ

 131

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 132

ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 133

ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 134

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 135

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 136

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 137

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 138

ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 139

ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ

 140

ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 141

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 142

ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 143

ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 144

ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 145

ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 146

ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 147

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 148

ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 149

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 150

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 151

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 152

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 153

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 154

ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 155

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 156

ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 157

ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 158

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

 159

ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 160

ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 161

ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

 162

ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 163

ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 164

ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

 165

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

 166

ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ (23-1-2021)

Στις 23-1-2021 θα δραστηριοποιηθούν στην παράλληλη λαϊκή αγορά (Νιαημερος) οι κάτωθι:

 

Α/Α

Εκθέτης

Ιδιότητα

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 2

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 3

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

Π -ΓΙΑΟΥΡΤΙ

 4

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 5

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 6

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

 7

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

 8

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 10

ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 11

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 12

ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Π-ΜΕΛΙ

 13

ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 14

ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 15

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 16

ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ

Π-ΧΥΜΟΙ

 17

ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 18

ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 19

ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

 20

ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 21

ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 22

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 23

ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 24

ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 25

ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 26

ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 27

ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ

 28

ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΔ- ΒΟΤΑΝΑ

 29

ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 30

ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 31

ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 32

ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ

 33

ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 34

ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 35

ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 36

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 37

ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 38

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 39

ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 40

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 41

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π-ΦΡΟΥΤΑ

 42

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

 43

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 44

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 45

ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 46

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 47

ΘΩΜΑIΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 48

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 49

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 50

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

 51

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 52

ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 53

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 54

ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 55

ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

 56

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 57

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 58

ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 59

ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 60

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ

 61

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 62

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 63

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

 64

ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 65

ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 66

ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 67

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

 68

ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΚΡΑΣΙ

 69

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 70

ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 71

ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 72

ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 73

ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ

ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ

 74

ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 75

ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 76

ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 77

ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 78

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 79

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 80

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 81

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 82

ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 83

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 84

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 85

ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 86

ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 87

ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 88

ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ Ξ.  ΚΑΡΠΟΙ

 89

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 90

ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 91

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 92

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 93

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 94

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 95

ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 96

ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 97

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ε-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ

 98

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 99

ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 100

ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 101

ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 102

ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΔ- ΨΑΡΙΑ

 103

ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

 104

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 105

ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 106

ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Π-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ

 107

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ

Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ

 108

ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 109

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 110

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 111

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 112

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 113

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

 114

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 115

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π- ΨΑΡΙΑ

 116

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 117

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 118

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 119

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 120

ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 121

ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 122

ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 123

ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 124

ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 125

ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 126

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

 127

ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 128

ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

 129

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 130

ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 131

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 132

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 133

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 134

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 135

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 136

ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 137

ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 138

ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 139

ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 140

ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

 141

ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 142

ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 143

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 144

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 145

ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 146

ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 147

ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 148

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 149

ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 150

ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

 151

ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 152

ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 153

ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 154

ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 155

ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ

 156

ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 157

ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 158

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 159

ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 160

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 161

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 162

ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Π- ΜΕΛΙ

 163

ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ Ξ.  ΚΑΡΠΟΙ

 164

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 165

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ (30-1-2021)

Στις 30-1-2021 στη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι:

Α/Α

Εκθέτης

Ιδιότητα

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 2

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 3

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

Π -ΓΙΑΟΥΡΤΙ

 4

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 5

ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 6

ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

 7

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

 8

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 10

ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 11

ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 12

ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Π-ΜΕΛΙ

 13

ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 14

ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 15

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 16

ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ

Π-ΧΥΜΟΙ

 17

ΒΛΑΧΟΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 18

ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 19

ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

 20

ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 21

ΓΗΡΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 22

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 23

ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 24

ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 25

ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ  

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 26

ΓΚΑΡΛΟΦΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 27

ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ

 28

ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΔ- ΒΟΤΑΝΑ

 29

ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 30

ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 31

ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 32

ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ

 33

ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 34

ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 35

ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 36

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 37

ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 38

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 39

ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 40

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 41

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π-ΦΡΟΥΤΑ

 42

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

 43

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 44

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 45

ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 46

ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 47

ΘΩΜΑIΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 48

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 49

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 50

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

 51

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 52

ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 53

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 54

ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 55

ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

 56

ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 57

ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 58

ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 59

ΚΑΛΟΙΔΟΥ  ΟΛΓΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 60

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΤΣΑΙ

 61

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 62

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 63

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ

 64

ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 65

ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 66

ΚΑΤΣΑΡΗ ΚΩΣΤΟΥΛΑ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 67

ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

 68

ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΚΡΑΣΙ

 69

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 70

ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 71

ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 72

ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 73

ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ

ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ

 74

ΚΟΤΖΑΙΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 75

ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 76

ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 77

ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 78

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 79

ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 80

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 81

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 82

ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 83

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 84

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 85

ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 86

ΚΥΡΙΑΖΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 87

ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 88

ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ Ξ.  ΚΑΡΠΟΙ

 89

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ  ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 90

ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 91

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 92

ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 93

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 94

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 95

ΜΗΤΡΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 96

ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 97

ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ε-ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤ

 98

ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 99

ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 100

ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 101

ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 102

ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΔ- ΨΑΡΙΑ

 103

ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

 104

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 105

ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 106

ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Π-ΒΟΤΑΝΑ ΟΣΠΡΙΑ

 107

ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ

Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ

 108

ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 109

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 110

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 111

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 112

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 113

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

 114

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 115

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π- ΨΑΡΙΑ

 116

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 117

ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 118

ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 119

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 120

ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 121

ΠΑΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 122

ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 123

ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 124

ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 125

ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ

Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 126

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

 127

ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 128

ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

 129

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 130

ΣΜΥΡΝΙΔΟΥ  ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 131

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 132

ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 133

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 134

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 135

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 136

ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 137

ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 138

ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 139

ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ

 140

ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

 141

ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 142

ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 143

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 144

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 145

ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 

 146

ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 147

ΤΣΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 148

ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

 149

ΤΣΑΚΟΥΡΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 150

ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

 151

ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 152

ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 153

ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 154

ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 155

ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΑΚΗ

 156

ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 157

ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 158

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ  ΠΑΡΘΕΝΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 159

ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 160

ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 161

ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 162

ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Π- ΜΕΛΙ

 163

ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ Ξ.  ΚΑΡΠΟΙ

 164

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 165

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 

  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ (30-1-2021)

 

Στις 30-1-2021 στην παράλληλη λαϊκή αγορά (Νιαημερου) θα δραστηριοποιηθούν οι εκθέτες που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α

Εκθέτης

Ιδιότητα

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 2

ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 3

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 4

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ 

ΕΔ- ΖΑΧΑΡΩΔΗ

 5

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 6

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

 7

ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π –ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 8

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 10

ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 11

ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 12

ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 13

ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 14

ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 15

ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 16

ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 17

ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 18

ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

 19

ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 20

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 21

ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 22

ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 23

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 24

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 25

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ

 26

ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 27

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 28

ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 29

ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 30

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 31

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 32

ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 33

ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 34

ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 35

ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 36

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 37

ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 38

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 39

ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 40

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 41

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 42

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ

 43

ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 44

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

 45

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

 46

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 47

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 48

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 49

ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 50

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 51

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 52

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ

 53

ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 54

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 55

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 56

ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 57

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 58

ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 59

ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 60

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 61

ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 62

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 63

ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 64

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

 65

ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ

 66

ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ- ΕΛΙΕΣ

 67

ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ,ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 68

ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 69

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 70

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

 71

ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 72

ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΒ - ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 73

ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 74

ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 75

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 76

ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

 77

ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 78

ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 79

ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π- ΨΑΡΙΑ

 80

ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 81

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 82

ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 83

ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 84

ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 85

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

 86

ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 87

ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 88

ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 89

ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 90

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 91

ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 92

ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 93

ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 94

ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 95

ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΕΛΙΕΣ

 96

ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 97

ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

 98

ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 99

ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 100

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ

 101

ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΒ- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

 102

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

 103

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 104

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 105

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 106

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 107

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

 108

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 109

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 110

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 111

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 112

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 113

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 114

ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 115

ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ

 116

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 117

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ

ΕΔ- ΨΑΡΙΑ

 118

ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 119

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 120

ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

 121

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΑΝΘΗ

 122

ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ

 123

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 124

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

 125

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 126

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 127

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 128

ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 129

ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ

 130

ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΚΡΑΣΙ

 131

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 132

ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 133

ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 134

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 135

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 136

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 137

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 138

ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 139

ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ

 140

ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 141

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 142

ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 143

ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 144

ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 145

ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 146

ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

 147

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 148

ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 149

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 150

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

 151

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

 152

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 153

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 154

ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 155

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 156

ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 157

ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 158

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

 159

ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

 160

ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

 161

ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

 162

ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

 163

ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 164

ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

 165

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

 166

ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ