Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προσθηκη παραγωγών στον πίνακα συμμετεχόντων Λαϊκής Αγοράς

ΣΧΕΤ : α. Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)

γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20

δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20

στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20

ζ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 23451 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1210Β/7-4-20

η. το Υπ’ αριθμ. 9454/8-4-2020 έγγραφο μας

θ. Η υπ’ αριθμ. 9572/9-4-20 αίτηση του Χατζηασλάνη Αναστασίου

ι. Η υπ’ αριθμ. 9635/10-4-20 αίτηση του Ράπτη Θωμά

κ. Το υπ’ αριθμ. 8984/30-3-20 έγγραφο μας

 

Βάση του ζ σχετικού στις λαϊκές αγορές Δυτικής Μακεδονίας μπορούν να συμμετέχουν κατ’ εξαίρεση παραγωγοί λοιπών Περιφερειών, οι οποίοι μετακινούνται άπαξ μετά από δήλωση τους, όπως αναγράφεται στην παρ1β της ανωτέρω ΚΥΑ.

Με το θ. σχετικό ο κ. Χατζηασλάνης Αναστάσιος, αιτήθηκε τη μεταφορά του στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. Με το α’ σχετικό διαπιστώνεται η δραστηριοποίηση της λαϊκής Αριστοτέλους.

Αντίστοιχα ο κ. Ράπτης Θωμάς με ι’ σχετικό, αιτήθηκε ομοίως τη μεταφορά του. Με το α’ σχετικό διαπιστώνεται η δραστηριοποίηση του στις λαϊκές Αριστοτέλους και Σκρκας.

Τροποποιούμε τους πίνακες συμμετεχόντων που αφορά τη Λαϊκή Αριστοτέλους Κοζάνης, όπως παρακάτω:

Προστίθενται στον πίνακα συμμετεχόντων στις 11/4/2020

108

Χατζηασλάνης Αναστάσιος

Π – Ανθη/Φυτά

109

Ράπτης Θωμάς

Π- Τυροκομικά

 

Προστίθενται στον πίνακα συμμετεχόντων της Λαϊκής Αγοράς Σκρκας στις 14/4/20

20

Ράπτης Θωμάς

Π- Τυροκομικά

 

 

Οι παραπάνω θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφεξής στις λαϊκές του Δήμου μας που ήταν ήδη τοποθετημένοι (σύμφωνα με την καταγραφή του α’ σχετικού), με τους περιορισμούς και τα δικαιώματα των λοιπών παραγωγών της Περιφερείας.

Κατά τα λοιπά, συνεχίζει και ισχύουν τα η’ και κ’ σχετικά.

 

Προσθηκη παραγωγών στον πίνακα συμμετεχόντων Λαϊκής Αγοράς