Skip to Content
kozani
Back

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη «Νιάημερος»

Στο πλαίσιο της εμποροπανήγυρης «Νιάημερος» Κοζάνης, η οποία θα λειτουργήσει από Σάββατο 1 Οκτωβρίου έως και Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 111/2022 ΑΔΣ Κοζάνης, έχουν χωροθετηθεί 160 θέσεις οι οποίες προορίζονται για την έκθεση και πώληση προϊόντων.  
Με την απόφαση 147/2022 έχει εγκριθεί και ο κανονισμός λειτουργίας των βραχυχρόνιων αγορών, στον οποίο εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της. Ο προαναφερόμενος κανονισμός βρίσκεται συννημένος στο παράρτημα της πρόσκλησης. 
Ρητά απαγορεύεται η διάθεση απομιμητικών - παραποιημένων προϊόντων (βάσει Ν.3377/05, Ν4712/20)
Οι τυπικές διαστάσεις των θέσεων είναι: (μήκος Χ πλάτος) 6μ Χ 2,5μ
Οι θέσεις  έχουν διαγραμμισθεί με πράσινο χρώμα, επί του εδάφους και ταξινομούνται όπως παρακάτω:
Θέσεις ζώνης Α: 126
Θέσεις Ζώνης Β: 18
Θέσεις Ζώνης ΣΑ: 4
Θέσεις Χαλιών: 10
Θέσεις καντινών: 2
Μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021: 
Α. Σε ποσοστό 75% πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4849/21
Β.  Σε ποσοστό 10%, πωλητές αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ)  .
Γ. Σε ποσοστό 10%, αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα,
Δ. Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας χειροτέχνη - καλλιτέχνη
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 
 α. αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης (καντινών, ή χαλιών, ή γενικών Α-Β- ΣΑ) της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν.
β. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης.
 γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα)  
 
 Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται  αυτόματα.
Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως τις 13  Σεπτεμβρίου 2022,  μόνο ηλεκτρονικά
 στο e-mail: emporopanigiri@kozanh.gr 
Η αυτοπρόσωπη παρουσία δεν είναι αποδεκτή.
Με το πέρας της προθεσμίας, ο Δήμος θα ανακοινώσει τους εκθέτες που υπέβαλλαν αίτηση και γίνονται δεκτοί.
Κατόπιν με το πέρας των διαδικασιών απόδοσης θέσης, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη.
Τα τέλη έχουν καθορισθεί με την αριθμ. 125/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:
 
Ζώνη Α (για κάθε μέτρο μήκους εκθετήριου πάγκου) σε: 
100,00 €/μμ 
Ζώνη ΣΑ (για κάθε μέτρο μήκους εκθετήριου πάγκου) για κάθε όψη, σε:
  80,00 €/μμ 
Ζώνη Β – Χ
  33,00 €/μμ 
Θέση καντίνων 250ευρώ
 
Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Κοζάνης. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του κανονισμού η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής.
Η τοποθέτηση των εκθετών θα γίνει με βάση τα προβλεπόμενα στον κανονισμό (άρθρο 5).  Οι επιλεγέντες θα ανακοινωθούν με νεότερη ανάρτηση και θα καταβάλλουν τα τέλη που τους αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, ή με κατάθεση σε λογαριασμό Τραπέζης που διατηρεί ο Δήμος Κοζάνης, προκειμένου για την έκδοση έγκρισης συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη. 
Η καταβολή των τελών θα γίνει έως και τις 19 Σεπτεμβρίου. Διαφορετικά οι θέσεις θα θεωρηθούν ως αδιάθετες και θα διατεθούν σε επιλαχόντες ή με τυχόν συμπληρωματική μεταγενέστερη πρόσκληση.
Υπογραμμίζουμε ότι κατά την κατάθεση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράφουν Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Νιάημερος.
Οι συμμετέχοντες θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα. 
Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Κοζάνης καθώς και στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα Open Market του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
 
    Ο Διευθυντής
Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ Μηχανικός