Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ασφάλειες οχημάτων 2023-2024

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2023-2024 με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της
ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 454/2023 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης
(ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2023 στον Κ.Α. 10.6253
, 10.6255.0002, 15.6253, 20.6253.0001, 20.6253.0002, 20.6255.0002, 30.6253, 35.6253, 40.6253, 50.6253,
70.6253 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα
οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
19/2023 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό του συνολικού προϋπολογισμού 25.000,0 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για ασφάλειες οχημάτων 2023-2024

Μελέτη