Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ Α) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα σύμφωνα με την αρθμ 77/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 352/2022 απόφαση ανάληψης
υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στους Κ.Α. 10.6263,15.6263, 20.6263.0001, 20.6263.0002, 30.6263.0001, 35.6263, 40.6263, 50.6263, 70.6263 τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 24/2022 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση περιβάλλοντος. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ανέρχεται στο ποσό των 29.033,09 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 6.967,94 € ήτοι συνολικού
προϋπολογισμού 36.001,03 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης

Μελέτη

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) - PDF / XML