Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης, προϋπολογισμού 11.000,00 € με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 στον Κ.Α. 00.6117.0022 (Α.Α.Υ. 794 ).
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω υπηρεσίας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 203/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.870,97 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 2.129,03 €, ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 11.000,00 €.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως 15-09-2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12.00 π.μ. για την παραπάνω υπηρεσία στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου (Δημαρχείο Κοζάνης-Πλατεία Νίκης 1 – 50131 Κοζάνη).

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών για τη διαχείριση του προγράμματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κοζάνης

Μελέτη

Οικονομική Προσφορά

Υπεύθυνη δήλωση