Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ειδών διατροφής συσσιτίου (χονδρική)

ANOIXTH ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ)

με τη συνοπτική διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

                                                                                                                                                     

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι βάσει της αριθμ 420/2020 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ (ΧΟΝΔΡΙΚΗ) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Υπάρχει  εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού της Επιχείρησης

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 74/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας Πολιτικής Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.309,20  €  πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.080,20.€  ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 9.389,40  €.

‘Oλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασχολούνται με την προμήθεια- υπηρεσία που αποτελούν αντικείμενο της συγκεκριμένης πρόσκλησης.

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλλουν στο Δήμο την προσφορά τους εγγράφως στο πρωτόκολλο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μέχρι την 17-11-2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ

 

Πρόσκληση