Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων του κέντρου κοινότητας Δήμου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο της.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 954 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2021 στον Κ.Α. 70.7134.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 246/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.209,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 290,16€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 1.499,16 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων του κέντρου κοινότητας Δήμου Κοζάνης

Μελέτη

Υπεύθυνη δήλωση