Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και συντήρηση λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ομάδα.
Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2021 στο Κ.Α. 02.00.7134.0004 (ΑΑΥ 846)
Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας- υπηρεσία περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 214/2021 μελέτη που έχει συνταχθεί από το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 4.352,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.044,48€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 5.396,48 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια και συντήρηση λογισμικού για τις υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης

Μελέτη

Έντυπο οικονομικής προσφοράς

Υπεύθυνη δήλωση