Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κινητού τηλεφώνου για την λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσιών στο βρεφικό σταθμό Ν. Καρδίας

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ (SMARTPHON) ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟ ΒΡΕΦΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Ν.ΚΑΡΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο.
Για την κάλυψη της ανωτέρω δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 888 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού για το έτος 2022 στον Κ.Α. 15.6699.0001, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ.
4148/7-11-2022 που έχει συνταχθεί από την Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ . Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 220,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 52,80€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 272,80 €.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια κινητού τηλεφώνου για την λειτουργία του νέου ηλεκτρονικού συστήματος καταγραφής παρουσιών στο βρεφικό σταθμό Ν. Καρδίας

Τεχνικά χαρακτηριστικά