Επιστροφή

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον

Ο Δήμος Κοζάνης πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ , ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Κριτήριο ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.


Υπάρχει εξασφαλισμένη πίστωση μέσω του προϋπολογισμού του Δήμου Κοζάνης για το έτος 2020 Κ.Α. 35.7131.0002 (ΑΑΥ 306).


Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στην υπ’ αριθ. 5/2020 μελέτη που έχει συνταχθεί από της Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.980,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% 955,20€ ήτοι συνολικού προϋπολογισμού 4.935,20€.

 

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον (+Μελέτη)

 

Υπεύθυνη δήλωση 1

Υπεύθυνη δήλωση 2

Υπεύθυνη δήλωση 3

 

Διευκρινήσεις επί της με αριθ. 5_2020 μελέτης της Δνσης Περιβάλλοντος